JANMA ANGKARA MURKA

. Dikliping tanggal 15 Oktober 2009 dalam kategori Budaya Jawa
PITUTUR LUHUR tumraping bebrayan Jawa kang unine janma angkara murka, utawa jalma mati murka nduweni teges wong sing tumindake srakah lan murka mesthi bakal nemoni bilahi. Cilaka jalaran saka sifat angkara murkane, sahingga lali sakabehe yen tumindake mau sasar ora bener.
Kanthi ngelingi pitutur luhur kasebut, bebrayan Jawa mbudidaya amrih bisa nyingkiri sifat-sifat kaya mangkono mau amrih anggone urip ana madyaning pasrawungan bisa kalis ing sambekala.
Drs Pardi Suratno MHum lan Henniy Astiyanto SH nulisake ing bukune Gusti Ora Sare ‘65 Mutiara Nilai Kearifan Budaya Jawa’ kanggo ngawekani, amrih ora kebacut murka kudu tansah nrima ing pandum, nduweni sifat berbudi bawa leksana. Ora malah kaya diugung, ngempakake aji mumpung kayata mumpung kuwasa, menang lan sapanunggalane, sahingga lali purwa duksina. Dudu hake nanging diaku duweke, nengenake laku-laku angkara murka jalaran duwe kalodhangan kanggo tumindak.
Dumadine demonstrasi ing masarakat, jalaran ora trima lan sreg karo tumindake para pemimpin sajroning nindakake paugeran kang ana sarta ora mampu ngemban amanat rakyat. Masarakat mangerteni, paugeran kuwi digawe kanggo dijejegake sahingga nuwuhake rasa sejahtera lan ayem tentrem panguripane ing saben dinane.
Kanthi nduweni sifat berbudi bawa leksana, sawijining pemimpin bisa njejegake adil kaya kang dadi kekudangane masarakat. Sahingga wong mau ora bakal tumindak nistha, ora gelem nerak paugeran kang wis ana jalaran nrima yen kabeh jejibahan mau sifate mung amanah.
Janma angkara murka utawa jalma mati murka mujudake pepeling tumraping bebrayan Jawa amrih disingkiri, jalaran tumraping pemimpin yen nganti tumindak srakah, nguja hawa napsu, tundhone mung bakal dadi mungsuhe rakyat. Ora mung sing tumindak wae, nanging kulawargane uga melu nanggung rasa isin, yen nganti sawijining wektu kewiyak dening pihak kang wajib.
Kanggo ngawekani mau, bebrayan Jawa ngendhaleni dhiri kanthi sabar lan pasrah, lan tansah nduweni keyakinan suk ing kanane utawa akherat kabeh mau bakal diadili. Sapa nandur bakal ngundhuh, sapa sing wis tumindak nalisir jalaran mung nuruti hawa napsu mengkone bakal nanggung akibate.
Mula aja nganti janma angkara murka, tegese nampa kacilakan utawa bilahi selagine lagi seneng-seneng, nguja hawa napsu, kang kabeh mau nerak wewaler. [KAER]