Aksara Jawa manjing ing jagad maya

. Dikliping tanggal 23 November 2009 dalam kategori Budaya Jawa
Aksara Jawa resmi mlebu registrasi Unicode wiwit tanggal 1 Oktober 2009. Upaya nglebokake aksara Jawa ing Unicode kawiwitan ing Kongres Bahasa Jawa IV ing Semarang taun 2006. Salebare kuwi, ing taun 2007-2008 ana sawetara nimpuna lan sutresna aksara Jawa sing tinanggenah ngracik proposal kanggo Unicode Consortium.
Para nimpuna lan sutresna aksara Jawa kuwi, Hadi Waratama (Lembaga Afiliasi Penelitian Industri Institut Teknologi Bandung utawa LAPI ITB), Bagiono Djoko Sumbogo (Solo) lan Ki Demang Sokowaten sing asma asline Sudharto HS (Jakarta). Wong telu iki wusana kasil ngracik proposal kanggo ndhaptarake aksara Jawa ing Unicode.
Kabiyantu dening Deborah Anderson saka Berkeley, Amerika Serikat, lan nimpuna Unicode Script, Michael Everson, uga saka Amerika Serikat, Carakan Jawa utawa aksara Jawa ditampa dening Unicode. Unicode Consortium sing kabawah bebadan UNESCO mujudake bebadan mardika ing karya sing madeg taun 1991.
Bebadan iki madeg saka krenteg lan karep perusahaan komputer kayadene Apple Computer, Microsoft, IBM, Xerox, Hewlet Packard, Adobe Inc lan liyane. Bebadan iki wenang ngracik standar encoding character set ing sistem komputer saengga bisa dadi sarana kanggo mbabar maneka jinis aksara tradhisional ing donya.
Miturut Hadi Waratama lumantar andharan tinulis sing ditampa Espos sarana email utawa layang elektronik, dina Setu (14/11), lan andharan ringkes lumantar SMS utawa pesen ringkes ing HP, kanthi mlebune aksara Jawa ing registrasi Unicode ateges Carakan Jawa wus dadi perangan aksara tradhisional donya lan kaimpun ing kabeh sistem operasi komputer. Kanthi mangkono, ora diprelokake tambahan perangkat lunak aksara.
Jaringan komunikasi
”Aksara Jawa resmi mlebu registrasi Unicode bebarengan putusan UNESCO netepake bathik minangka pusaka warisan donya asli Indonesia. Etnis Jawa, minangka perangane Bhineka Tunggal Ika Indonesia kudu rumangsa mongkog dene kawit jaman kuna wus duwe aksara minangka pralambang peradaban lan kabudayan. Lan nalika saiki aksara Jawa manjing ing jagad maya, ateges aksara Jawa dadi perangan kabudayan donya. Aksara Jawa sadrajat lan sejajar kalawan aksara-aksara liyane,” piterange Hadi.
Ing tembung liya, aksara Jawa wus mlebu ing jaringan komunikasi donya lan ora kasingkur sarta kasingkir saka pasrawungan jaman global. Sing wigati dhewe, miturut Hadi, sawise aksara Jawa mlebu ing Unicode ana tanggung jawab gedhe tumrap pamangku, pamengku lan pamangkon bebrayan agung Jawa (sing nggunakake basa Jawa minangka basa tutur utawa basa ibu).
Tegese, pamarentah dhaerah ing Jawa Tengah, Jawa Timur lan Daerah Istimewa Yogyakarta, kudu enggal nyembadani, aja mung wates ngenteni tuwuhe krenteg ing bebrayan agung Jawa. Kudu ana program revitalisasi aksara lan basa Jawa supaya kuwawa urun kridha mbangun budaya nasional Indonesia.
Pamarentah dhaerah bisa urun kridha kanthi ngracik pamulangan basa lan aksara Jawa sing ora mung wates genep-genep ing muatan lokal. Pamulangan basa lan aksara Jawa kudu kawengku ing pembangunan budaya. Generasi mudha Jawa saiki bisa diarani ora tepung maneh marang aksara Jawa. Nanging ana unen-unen witing tresna jalaran saka kulina.
Lumantar pamulangan ing sekolahan bisa didheher rasa tresna mring aksara Jawa. Apamaneh saiki aksara Jawa wus manjing ing jaringan Internet utawa jagad maya. Tegese, bakal luwih gampang mbabar wulangan maca lan nulis aksara Jawa kanthi sarana komputer.
Pancen ora ana kuwajiban tumrap produsen piranti lan ubarampe teknologi informasi lan komunikasi kanggo nglebokake aksara Jawa ing barang gaweyane. Nanging Deborah Anderson wus ngirim layang marang Microsoft Corp supaya gelem nglebokake aksara Jawa ing rendering engine Microsoft.
”Sing cetha, kanthi mlebune aksara Jawa ing Unicode, aksara Jawa wus duwe kode-kode sistem komputer donya, saengga kabeh programmer aksara Jawa bisa ngrancang program sing cocog kalawan standar piranti lan ubarampe produk komputer. Kabeh antuk kalodhangan padha kanggo ngedol software aksara Jawa asil karyane marang saben wong sing butuh,” Hadi nandhesake. [pakdhedar]
~~maztrie~~