WO

Karya . Dikliping tanggal 16 Oktober 2018 dalam kategori Budaya Jawa, Cerkak, Kedaulatan Rakyat

KABAR menange Pak Trengginas, ana ing Pilkada wis sumebar lumantar hitung cepat pirang-pirang lembaga survey. Tim suksese lan kadher-kadhere Pak Trengginas rumangsa mongkog lan bombong, apa sing wis diperjuwangake, nitis dadi kamenangan. Swasana regeng lan gembira, katon ing daleme Pak Trengginas. Sanajan lagi ana ing hitung cepat, nanging wis padha yakin, menawa Pak Trengginas bakal dadi Bupati ing Kabupaten Lemah Makmur.

***

WOWah, beja tenan kowe ya, Sar?” kandhane Kremil karo nyokot pupu pitik.

“Wah, Sardi pinter tenan,” Likman nrambul, karo nyruput es jus Apokat.

“Sardi, je! Pokoke, wah tenan. Hehe…” Godril nggleges, karo klempas-klempus.

Uwong-uwong sing ana rumah makan mewah iku, padha ngalem Sardi, kanthi tembung-tembung Wah. Sardi mung klecam-klecem, rumangsa kebak kamenangan.

“Ya, ngene iki nek dadi wong beja. Sanajan aku wurung dadi sarjana, nanging bisa cedhak karo wong gedhe, ya bisa nggawa nasib beda, ta?” kandhane Sardi karo mesem.

“Pancen kowe pinter kok, Sar,” Tukino ngalem, karo nampani amplop saka Sardi.

“Bocah ki, nek kesinungan tiba kemil, neng ngendi wae entuk kabegjan. Hehe…,” Godril tambah nggleges nalika tangane nampani amplop saka Sardi.

Swasana rumah makan itu katon gayeng, kabeh mung padha ngalem Sardi. Sadurunge dadi tim sukses Pak Trengginas mung numpak sepedha montor lawas, saiki tumpakane wis rodha papat. Sanajan ora anyar, nanging nambahi gagahe Sardi.

Acara rasa panuwun Sardi tumrap kadher-kedhere, ing rumah makan iku wis rampung kanthi seneng. Sebab padha nggawa amplop isi dhuwit kang murwat. Apa maneh Sardi janji, menawa Pak Trengginas samangkone wis dilantik, arep ana sembulih maneh. Kabeh bali menyang omahe dhewe-dhewe kanthi rasa seneng.

***

Sardi tansaya dadi kembang lambe ana desane. Sakawit omahe kang mung prasaja, saiki wis magrong-magrong. Rodha papate kang sakawit ora anyar, saiki bisa tuku anyar gres, kanthi tukar tambah. Jan, Sardi pancen wis beda. Meh saben ndina katon sibuk lunga, ngancani Pak Trengginas. Sandhang penganggone Sardi saiki uga wis beda. Tambah necis lan larang-larang.

Surti, bojone Sardi salin srengat amarga dadi wong sugih anyaran. Kaya ora midak bumi. Mas-masane kemopyor. Angger ana ngendi wae mesthi dienggo. Nganti kaya toko emas mlaku.

Swara pating klesik tangga teparone ora dipaelu Surti. Kayane malah rumangsa seneng menawa tangga teparone padha meri lan ngrasani dheweke. Malah kaya dipamerpamerake kae.

Sardi kaya tumbu oleh tutup Surti. Kekarone tansah rumangsa bombong karo kang apa dadi kanugrahan iku. Anake loro, kang lagi SD lan SMP, saiki meh saben minggu diajak lunga plesiran ana mal, lan rumah makan mewah. Uripe keluwarga Sardi pancen wis beda. Wis ora kaya nalika Sardi isih dadi pegawe biasa Pak Trengginas.

***

“Sur, iki mau dititipi dhuwit Pak Trengginas, supaya disimpen,” kandha kaya ngono, Sardi karo ngulungake tas marang Surti.

“Kok, katone akeh banget. Pira iki, Pak?” Surti pitakon karo nampani tas.

“Ngendikane setengah milyar.”

“Setengah milyar? Limangatus yuta?”

“Iya!”

“Kaya ngapa ta, dhuwit setengah milyar iku?” kandhane Surti karo tangane uwel mbukak tas werna coklat. Mripate nyumurupi tumpukan dhuwit werna abang pirang-pirang. Tangane njupuk satumpuk. Isih ana bundhelane kertas tulisan sawijine bank swasta.

“Ambune dhuwit setengah milyar iku kaya ngapa, ta?” kandhane Surti karo mesem.

Surti terus ngambu dhuwit satumpuk iku.

“Kok, ambune bathang ta, Pak?” pitakone Surti marang Sardi. Sardi mung mesem.

Surti njupuk setumpuk maneh. Diambu. Uga kaya bathang. Nganti kabeh dhuwit sing ana njeron tas dietokake kabeh. Uga diambu. Kabeh mambu bathang. Surti gumun lan bingung.

“Lha, njenengan diparingi karo Pak Trengginas ora, Pak?”

“Iya, saliyane aku kon nyimpen dhuwit kuwi, aku diparingi selawe yuta. Iki!” Sardi karo ngulungake amplop werna coklat. Ditampani Surti. Surti gage-gage mbukak amplop, terus ndudut dhuwit sing ana njeron amplop. Uga diambu.

“Aneh!” kandhane Surti.

“Apa sing aneh, Sur?”

“Dhuwit iki uga bathang ambune.”

“Piye?”

“Bathang!”

Sardi terus melu ngambu dhuwit-dhuwit sing ana sangarepe iku. Irunge uga ngambu bathang. Banger banget. Sardi lan Surti padha pandeng-pandengan.

***

Kabar Bu Durgandini ketangkep KPK, minangka Direktur Utama Negara, kena kasus suap milyaran rupiah. Lan, Pak Trengginas kembet. Amarga Bu Durgandini iku garwane Pak Trengginas. Malah, miturut pawarta ana ariwarti lan televisi, dhuwit sing kanggo wragad kampanye nyalon bupati Pak Trengginas, sumbere saka Bu Durgandini.

Pak Trengginas durung dilantik minangka Bupati Lemah Makmur, nanging malah wis ditlikung dening pulisi. Lan, dhuwit-dhuwit sing ana bakal digoleki menyang ngendi playune.

Sardi lan Surti bingung. Tangga teparone padha nyenyenges. Kanca-kanca sing nate dadi kadhere wis ora ana sing gelem nyedhak. Kamangka, KPK lan pulisi uga bakal ngancam pidana marang kroni pencucian dhuwit saka Pak Trengginas.

Sardi lan Surti tansaya bingung.

“Wo.Wo.Wo…!” mata mentheleng. Swara saka lambe-lambe nggegilani, ngepung Sardi lan Surti, saben mlebu omahe.

Sardi lan Surti kamigilanen. Ora bisa obah. Krasa peteng.Tansaya peteng. Lelimengan.

“Pakunjaran,” sing kumecap saka lambene Sardi lan Surti. Bareng! ❑-c

Padhepokan djagat djawa, magelang 792018.


[1] Disalin dari karya Triman Laksana
[2] Pernah tersiar di surat kabar “Kedaulatan Rakyat” edisi Minggu 14 Oktober 2018

 

Rate this post