Berkah Natal Kanggo Noel

Karya . Dikliping tanggal 24 Desember 2018 dalam kategori Budaya Jawa, Cerkak, Kedaulatan Rakyat

KANUGRAHAN diparingi momongan utawa duwe anak mujudake pangareparep tumrap saben brayat. Ewa semana kanugrahan iki murni paring Dalem Gusti Kang Murbeng Dumadi. Ana brayat kang antuk kanugrahan anake akeh bebranahan. Ana sing mung antuk kanugrahan anake mung siji. Ana uga sing babar blas ora diparingi momongan.

Aku sangsaya yakin marang unen-unen iki: Siji dalaning pati, loro ketemuning jodho lan telu tumuruning wahyu, manungsa bisa ngrancang nanging Gusti kang nggadhahi wewenang. Anak utawa momongan uga kalebu salah sawijining kanugrahan utawa wahyu. Mula bab duwe lan orane, manungsa bisa ngudi lan nganti-anti nanging Gusti kang wenang ngijabahi lan maringi.

Wolulas taun kepungkur aku lan Murni neguhake janji nikah ing altar suci. Janji setya mangun brayat. Binerkahan dening Gusti lumantar Rama Djaka Setya, dikukuhke dening para seksi lan disengkuyung umat kang padha ngestreni. Janji suci gegebenganing sakramen ijab dakayati lan tansah dakugemi. Nyawiji tresna marang sisihan wiwit saiki nganti tekan pungkasaning jaman. Jroning bungah klawan susah diadhepi kanthi tabah. Waras lan lara dilakoni kanthi setya. Lan sanggup dadi bapabiyung kang becik sarta sanggup nggulawenthah bocah minangka nugrahaning Allah.

“Sakramen ijab iki durung dadi pepuntoning urip bebrayan, nanging lagi dadi pepucuk utawa wiwitaning urip bebrayan. Janji setya iki bakal diuji jroning urip padinan. Kowe sakloron bakal nampa coba lan godha rencana sing bakal ngogreh-ogreh janji setyamu. Ewa semana kowe ora perlu khuwatir. Rikala atimu goreh lan nampa pacoban, ditansah gentur anggonmu donga. Memuji lan ngluhurake Gusti. Aja kendhat anggonmu pasrah lan sumarah. Gusti tansah paring berkah. Amin.”

Pangandikaning Rama Djaka Setya jroning homili (kotbah nikah) kuwi dudu tembung ngayawara. Aku lan Murni nyata-nyata ngalami. Bot-repot lan ruwet-rentenging urip bebrayan nyata-nyata dadi pacoban lan godha rencana kang kudu dakadhepi. Salah sawijine yakuwi kanugrahan diparingi momongan. Udakara telung taun aku lan Murni durung diparingi momongan.

“Guh, aku lan bapakmu ki selak kepengin diundang simbah, je. Apa Murni tekan saiki durung ana tandha-tandha arep duwe momongan. Nyidham apa piye ngono, lho?”

“Dereng je, Buk.”

“Apa kowe lan Murni pancen ora kepengin duwe anak? Akeh lho ing jaman saiki wong dha bobojoan ning wegah repot nggulawenthah anak. Njur dha wegah duwe anak.”

Ora mung Ibu sing kandha mangkono. Murni, bojoku sing banget daktresnani rikala daktinggal nyambut gawe kerep diece dening kanca-kancane ing warung blanjan.

Sinambi milihi janganan Yu Siti Nggambleh nyenges, “Jeng Murni, seprana-seprene kok durung ana tandha-tandha arep duwe momongan. Ora pengin pa piye?”

Disambung dening Yu Minah Goprak, “Aja-aja barengan.

Donga lan sembahyang iki daklakoni tanpa kedhat. Dongaku kabul, sasi Maret 2003 Murni mbobot. Aku lan murni njaga lan nggemateni calon jabang bayi nugrahaning Gusti iki kanthi taberi. Anakku lair kanthi slamet tanggal 20 Desember 2003. Krana laire anakku nyedhaki Riyaya Natal, jabang bayi mau dakjenengi Immanuel Nugrahadi. Immanuel kanggo tandha yen laire cedhak ing Riayadi Natal kang uga nduweni teges Gusti nunggal ing manungsa, dene Nugrahadi dumadi saka rong tembung kang dakdadekake siji. Nugraha kang ateges berkah lan adi tegese endah. Nunggak semi saka tembung Immanuel anakku dakundang kanthi sebutan Noel. Ngugemi lan nuhoni marang janji setya jroning Sakramen Ijab, Noel dakgulawenthah lan dakwulang wuruk trep marang kapitayanku. Daktuntun murih ajrih asih bekti marang Gusti lan tresna marang sesami.

Kanugrahan antuk momongan wis keturutan. Anggonkku nggulawenthah lan mulang wuruk ora kurang-kurang. Pranyata ana perkara liya kang datan kanyana-nyana. Perkara iki dakngerteni rikala Noel tamat TK lan arep ngancik SD. Aku lan Murni antuk katrangan saka guru kang ngetes Noel menawa Noel kalebu bocah kang butuh kawigaten mirunggan istilah resmine anak berkebutuhan khusus (ABK). Cethane, Noel kalebu autis.

Nampa keterangan iki, aku lan Murni ora nggresula. Wiwit biyen mula laire Noel banget dakantianti, mula kepiyea wae saki kudu tetep daksukuri lan dakgemateni. Kawigaten lan panggulawenthah babagan pamulangan, Noel daksekolahke mirunggan ing sekolahan mligi kango bocah-bocah autis.

Sing rada bingung kepriye anggonku nyukupi kebutuhane ing tataran iman utawa kapitayan. Bab baptis minangka tandha wiwitan ndherek ing kapitayan Katolik mula wis dakbaptiske rikala isih bayi. Nanging sakramen baku liyane kang sinebut Sakramen Inisiasi yakuwi nampa Salira Dalem (Komuni) lan kapenuhan iman kanthi nampa Sakaramen Kasantosan (Krisma) kepiye anggone bisa nampa. Jer kanggo nampa kanugrahan sakramen mau butuh wulangan. Kamangka ora ana katekis utawa guru agama sing bisa mulang cah autis.

Berkah Natal“Mas, aku mesakke Noel, je. Bocah gedhene semono durung nampa komuni. Isih maju nyuwun berkah komuni bathuk.”

“Lha ning kudu piye, Dhik. Bola-bali aku sowan marang katekis, ora ana sing saguh mulang bocah autis.”

“Mbok nyoba, matur karo, Rama Paroki.”

Pacaturan iki wiwit cilikane Noel nganti saiki Noel ngancik umur 15 taun isih dadi rembug, durung karuhan kabul-kawusanane.

Madayaning Sasi November nyedhaki mangsa adven taun iki ana kabar kang gawe bungahing atiku lan Murni. Jroning pariwara ing Mis Suci dina Minggu ana kabar menawa dina Rebo, tanggal 12 Desember 2018 tabuh 10 esuk mapan ing greja Santo Antonius Padua Kotabaru, Rama Robertus Rubyatmoko (Uskup Keuskupan Agung Semarang) bakal maringake Sakramen Inisiasi (Baptis, Komuni I lan Krisma) marang pawongan kang mbutuhake kawigaten mirunggan utawa berkebutuhan khusus: tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa, tuna grahita lan liya-liyane. Kalodhangan iki mujudake kanugrahan kang tanpa pepindhan brayatku lan brayat-brayat liyane. Sarat saranane gage daklengkapi lan Noel gage dakdaftarke.

Semboyane Rama Uskup Nggoleki lan nylametake kabukti lan kaleksanan ing adicara iki. Upacara panampining Sakramen Inisiasi tumrap 248 pawongan kang mbutuhake kawigaten mirunggan kaleksanan kanthi semua lan lancar ing greja Kotabaru. Noel sakanca sing padha nampa kanugrahan iki katon bungah lan suka gembira. Ing Mis Suci Natal taun iki Noel sakanca kepareng nampa komuni. Nugraha Dalem Gusti kang tuhu adi. Kabeh mau mujudake berkah Natal kanggo Noel. ❑-c.


Yohanes Suyamta | “Kedaulatan Rakyat

Rate this post

Keterangan

[1] "Berkah Natal Kanggo Noel" adalah salah satu kliping yang disalin dari karya
[2] Arsip Budaya Jawa, Cerkak, Kedaulatan Rakyat ini pernah tersiar pada Minggu 23 Desember 2018