Kasmaran Tumuli Dhaup

Karya . Dikliping tanggal 10 Desember 2018 dalam kategori Budaya Jawa, Kedaulatan Rakyat, Wayang & Pedhalangan

PERTAPAN Yasarata wus sawetara ditinggal dening Resi Jayawilapa. Kang ana pertapan ingkang putri Endang Ulupi dikancani dening emban, dene para cantrik padha ngayahi kuwajiban ing mburi. Endang Ulupi wus wiwit ora nggape kalawan kabeh dhedhaharan, sing diperlokake amung anggone ngadi sarira lan ngadi busana, awit nadyan mung nyumpena nanging tansah lamlamen kalawan citrane satriya bagus sang Arjuna. Sarta percya banget yen Raden Arjuna iku ana wujude sarta gampang anggone ngupadi.

Kacarita, durung nganti ngrasani, teka na kondure keng rama Resi Jayawilapa, sing wus anganthi satriya bagus. Endang Ulupi nggrahita, lamun iku sing dikarepake.

“Raden Arjuna. Inggih punika wujud gubug kula, nama Pertapan Yasarata.”

“Inggih Sang Wiku. Pertapan andika, katingal bawera miwah kebak ing pangaribawa. Lajeng kapareng kula nyuwun pirsa, wanodya ingkang wonten pepengkeran andika punika sinten ?”

“Ooo inggih Raden. Mugi andadosna pamirsa, bilih punika anak kula, nama Endang Ulupi.”

“Dhuh Sang Resi Jayawilapa. Menawi kepareng, putri andika kula lamar, dados garwa kula ing salaminipun. Awit kula ningali ingkang putra, kadadak kula kasmaran.”

Kasmaran Tumuli Dhaup“O lha mangke rumiyin. Kula badhe taros langkung rumiyin dhateng ingkang nglampahi. Ulupi. Mangertia, yen priya bagus kuwi, kekasihe Raden Arjuna. Blaka suta, lamun arep mengku kowe, lha kowe kepriye ? Apa saguh kapundhut garwa dening Raden Arjuna ?”

“Bapa. Kula mesthi sagah kapundhut garwa dening satriya bagus, jer inggih punika ingkang pinanggih salebetipun pasupenan. Namung bentenipun, kok mboten wonten kancanipun ingkang sedaya wonten sekawan. Pancen piyambakan, punapa sami dipun tilar, bapa ?”

“Aku pinanggih ana marga, ya mung ijen. Raden ? Anak kula sampun sagah kapundhut garwa.”

“Menawi mekaten kula dhaup sapunika.” Gegancangan Endang Ulupi kadhaup dening Raden Arjuna, dendhaupake dening Resi Jayawilapa, kanthi densekseni emban sarta para cantrik.

Sawuse Endang Ulupi kadhaup, sigra kakanthi ginandheng asta, suka parisuka ana taman sajroning pertapan. Ing wanci ndalune samya andon asmara. Sawuse tuwuk anggone padha andon katresnan, Raden Arjuna katetanggi enget marang darmaning satriya, kang lagi nindakake tarak brata, kanggo memayu hayuning bawana. Mula sigra gegancangan, ngadhep sang marasepuh Resi Jayawilapa. (Budi Susanto)-c


[1] Disalin saka karya-tulis anggitane Budi Susanto
[2] Wus nate den siarake ing layang-kabar “Kedaulatan Rakyat” edhisi Ngaad 09 Desember 2018

Rate this post