kawruh basa

. Dikliping tanggal 5 Juli 2008 dalam kategori Etnologi
 1. Nerak pager ayu = Ngrusak pager ayu, utawi ngrisak katentremaning tiyang sesemahan, sarana lambang asmara kaliyan semahing ngasanes.
 2. Tedhaking kusuma, rembesing madu, turasing ngamartapa, trahing andanawarih = Tedhak turunipun tiyang linangkung.
 3. Tepaking tapa tulus = Turunipun tiyang mbangun tapa manggih wilujeng.
 4. Tanggal sapisan kapurnaman = Prakawis ingkang langka kelampahanipun, nanging kedah kaudi sagedipun nyumerepi. Piwulng ing ngelmu kasampurnan.
 5. Tau tate tandhing jitus = Sampun kulina perang tandhing satunggal lumawan tiyang satus, dados sekti sanget.
 6. Tambuh-tambuh kang sinedya = Boten kantenan ingkang dipun sedya.
 7. Teguh tanpa guru = Sekti tanpa sinau. Dados sampun kinodrat sekti.
 8. Nungkul aris = Anggenipun nungkul utawi teluk boten jalaran kawon perang, nanging jalaran raos kepe-ngin metran.
 9. Telas tilasing jalma = Ical babar pisan kamanungsanipun.
 10. Numpal keli = Kesah tanpa jujugan.
 11. Ngundhuh mantu = Pahargyan mboyong penganten. Limrahipun ingkang ngundhuh mantu pehak tiyang sepuhipun manten kakung.
 12. Uluguntung = Magersarining pretapanipun pandhita.
 13. Lahang karoban manis = Dhasar bregas warninipun, watakipun inggih sae.
 14. Lambe atine durung dipahami = Wewatekanipun dereng dipunpahami.
 15. Luput sanjata uwa = Kalis ing walat, walak, tuwin ipat-ipat.
 16. Nglangkahi oyot mimang = Bingung.
 17. Larangan nggantung gong = Awisan ngungelaken gangsa menawi pinuju wonten pangageng seda.
 18. Luput pisan kena pisan = Yen ora ya ora, yen iya ya iya. Tumrape wong arep omah-omah ora kena ti- dha-tidha, mangro tingal lan was-was.
 19. Lir tinebak ing mong tuna, sinamber ing gelap lepat = Manahipun terataban sanget.
 20. Lumbung tanpa dhasar = Nyimpen pantun ing lumbung tanpa dipun lemeki roning kluwih. Dados awisan tumrap kapitadosan Jawi. Dene dhasar utawi lemekipun roning kluwih.
 21. Lunga perang putung watange = Lambangipun negari Demak Bintara.
 22. Lelungan durung kongsi binasahan kaselak kampuhe bedhah = Lambangipun Sultan Adiwijaya ingkang dereng ngraosaken kamukten kaselak seda