Arya Sangsanga prajurit sing peng-pengan lair batin

. Dikliping tanggal 4 April 2009 dalam kategori Etnologi

Arya Sangsanga utawa Jaya Sangasanga kuwi anake Arya Setyaki saka negara Lesanpura lan Dewi Garbarini, anake wadon Prabu Garbanata, raja negara Garbaruci.
Jaya Sangasanga kuwi sebutan ing jagad pedhalangan Jawa. Dheweke kondhang minangka prajurit sing gagah pideksa, kendel lan ora tau mundur saka pabaratan.
Dheweke uga kondhang awatak adil lan jujur. Wicarane sarwa cekak, tandhes, mentes lan ora seneng guyon. Kuwi nuduhake jati dhirine minangka satriya lan prajurit sing peng-pengen lair batin.
Nalika isih enom Jaya Sangasanga sinengkakake ngaluhur dadi raja negara Lesanpura. Kalenggahan nata ing Lesanpura kuwi nglintir simbahe, Prabu Setyajid utawa Arya Ugrasena sing gugur ing paprangan mungsuh Prabu Bomanarakasura, raja Krajan Surateleng utawa Prajatisa.
Arya Sangsanga patutan karo Dewi Kawati, anake wadon Arya Nirbita, patih ing negara Wirata. Arya Sangsanga lan Dewi Kawati nurunake anak sing jenenge Arya Nabantara. Minangka satriya lan prajurit ing pehak Pandhawa, Jaya Sangasanga ambyur ing perang Bharatayuda mbela kulawarga Pandhawa. Amarga labuh labete marang Pandhawa, nalika perang Bharatayuda wus sirep, dheweke diangkat dadi senapati perang negara Astina sing wus dikuwasani dening Prabu Parikesit.
Dene kalungguhan nata ing negara Lesanpura banjur dipasrahake marang anake, Arya Nabantara. Pungkasan riwayat uripe Jaya Sangasanga dicritakake gugur ing perang gada ing antarane Wangsa Yadawa. Paprangan kuwi ndadekake tumpese kabeh teturune Wangsa Yadawa, Wresni lan Andaka.
Arya Setyaki, bapake Arya Sangsanga, mujudake anake Prabu Setyajid lan Dewi Sini utawa Wresini. Setyaki duwe gaman pusaka awujud gada sing digawe saka wesi kuning paringane dewa. Setyaki nampa gada wesikuning kuwi lumantar kedadeyan bedhahe Dwarawati. Gada wesikuning kuwi kawitane gaman pusakane Singamulangjaya, senapati negara Dwarawati ing jaman paprentahane Prabu Narasingha.
Sawise Bharatayuda sirep, Kresna, Setyaki lan kabeh wadyabala Dwarawati, Matura/Mandura, Lesanpura, Kubina lan Garbaruci mulih ing negarane dhewe-dhewe. Ing kalodhangan kuwi, Prabu Basudewa eling sumpahe Begawan Narada, Wiswamitra lan Kanwa sing diece dening Samba lan Sarana yen trah Yadawa bakal musna amarga perang ing antarane kulawarga dhewe.
Prabu Basudewa banjur dhawuh marang Ugrasena supaya ngelingake kabeh rakyat supaya aja padha ngombe arak. Kartawarma sing dirangket dening trah Yadawa, nalika dititi priksa, misuhi Kresna sing ndadekake patine Burisrawa kanthi cara mrentah Arjuna supaya njemparing Burisrawa sing wus sedya merjaya Setyaki.
Dheweke ngina Setyaki sing patrap mateni Burisrawa, kanthi tetembungan sing ngabangake kuping.
Nalika kuwi Setyaki ora kasil ngendhaleni dhiri saengga nigas gulune Kartawarma. Wusana dumadi amuk-amukan, amarga kabeh wus mendem arak. Setyaki uga mati ing kedadeyan kasebut.
Source:SoloPostdotNet