Sekar Kusuma Mungguwing Negari sinawung ing Kinanthi

. Dikliping tanggal 26 April 2009 dalam kategori Etnologi
1. Kinanthi pangemut-emut, paringane guru mami, pitutur maring siswanya,
kanggo sangu jrone urip, neng jagate masyarakat,
ingkang cinarita iki.

2. Aja sira gampang umuk, awit iku mbebayani, srawungmu sadina-dina,
nyuda prayitnaning ati, lan bisa gawe cilaka,
ngucemke drajat pribadi.

3. Pisan umuk loro ngglathuk, tanggung jawab ‘ra mungkasi, gawe rugine wong liya,
najan iki amung cilik, tumrap sira wus sengsara,
ora pinilih pemimpin.

4. Loro ngglathuk telu ngamuk, cetha iku ora becik, najan sira bener pisan,
nanging kudu ngati-ati, den rembugi nalar sabar,
wis mesthi tanggung le kasil.

5. Ora banjur grusa-grusu, laku kudu dipun pikir, ngelingana kabeh janma,
najan pangkat luwih cilik, jroning ati kabeh padha,
butuh urip diajeni.

6. Wus ginambar cetha lamun, ajine pribadi iki, dumunung marang solahnya,
uga ala sarta becik, solah tingkah saben dina,
mula coba mawas dhiri.

7. Aja kendhat anyinau, ngelmu ingkang warni-warni, witing pari lemek sega,
pamawase dimen lantip, ngelmuning pusaka janma,
sing dadi pangayom janma.

8. Yen nggugu pitutur ingsun, mbesuk lamun sira lalis, ra bakal disingkang-singkang,
asmamu angganda amrik, anak putu ngirim donga,
kusuma munggwing negari.

::Kapethik saka buku Warisan, Geguritan Macapat, karyane Suwardi, weton Balai Pustaka, 1983::
Source