kaweruh basa

. Dikliping tanggal 12 Juli 2009 dalam kategori Etnologi
  1. Yen den umbar ambabar dadi rubeda = Sinten ingkang boten saged nyegah kanepsonipun ingkang awon, badhe manggih reribed warni-warni.
  2. Yen kelepyan mundhi dhiri rapal makna = Menawi kesupen dhateng kautamen, temah gumunggung ngedir-ediraken utawi ngendel-endelaken anggenipun sugih rapal ngelmu dhugdheng.
  3. Yekti trima yen ketaman = Saestu narimah menawi kenging sawarnining tumindak awon saking sasamining gesang, upami kenging pitenah, kenginging pangina, kenging pamoyok lan sanes-sanesipun.
  4. Yen ilang titine liwar = Ngibarat tiyang sesemahan, langkung-langkung tiyang estri. Menawi ical nastiti ngatos-atosipun badhe pegat anggenipun sesemahan.
  5. Yen laki paitan manah = Ngibarat tiyang sesemahan punika kejawi tresna inggih pawitan manah. Liripun tresnanipun boten namung dados praboting kanepsn, nanging tresnanipun tuwuh saking manah wungkul. Dene manah punika tumrap tiyang Jawi ratuning badan. Sarta manah punika samudayaning gesang.
  6. Yen ati ugering urip = Ngibarat bilih manah punika ingkang dados pathokaning gesangipun tiyang. Manah punika ingkang ngertos awon saha sae. Yen tiyangipun badhe tumindak awon, manah boten saged goroh, temtu ngemutaken dhateng tiyangipun. Sinten ingkang tumindak awon punika sejatosipun aben ajeng kaliyan manahipun piyambak.Yen ati ilang elinge = Ngibarat badhe karisakan gesangipun. [pakdhedar]

~~maztrie~~
Creative Commons License