Kudu meper hawa napsu

. Dikliping tanggal 12 September 2009 dalam kategori Etnologi
Wulang babagan pasa minangka sarana nyantosakake jiwa wus dibabar dening Sinuwun Pakubuwana IV. Panjenengane wus nganggit karya sastra Serat Wulangreh sing isine wewaler lan pepeling marang anak putune supaya tansah meper hawa napsu.
Unine, padha gulangeniIng kalbu / ing sasamita amrih lantip / aja pijer mangan nendra / ing kaprawiran den kaesthi / pesunen sariranira / sudanen dhahar lan guling. Tegese kurang luwih, gegulangen rasa pangrasa (ati) murih landhep lan kuwawa nampa sasmita gaib, aja kakehan mangan lan turu, kurangana kang mangkono, gayuhen kaprawiran luhuring budi, murih bisa ngendhaleni dhiri.
Werdine wejangan Sinuwun Pakubuwana IV iki gegayutan karo upaya ngendhaleni dhiri. Dene cara sing kudu dilakoni yakuwi kanthi pasa. Tegese pasa yakuwi ngendhaleni dhiri, meper hawa napsu, jalaran alam donya iki tansah kebak godha rencana. Yen katemben ing kahanan sarwa cukup sok-sok dadi lali purwaduksina.
Hamula kuwi, miturut Imam Sutardjo, Pangarsa Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS Solo, lumantar wulang sing kaemot ing Serat Wulangreh iki ana dudutan yen manungsa kuwi tansah nuruti hawa napsu bakal ngilangake kaprayitnaning batin, kawaspadan sansaya nipis, wusana ilang. Manungsa sabanjure bakal keblondrok ing panguwasaning hawa napsu. Napsu kuwi sumbere saka awake manungsa dhewe. Napsu kang njurung manungsa mring tumindak angkara lan duraka kuwi, miturut KP Wirastodipuro, pamerdi budaya Jawa, ana patang jinis, yakuwi napsu lawwamah, napsu amarah, napsu sufiyah lan napsu muthmainah. Napsu lawwamah asumber ing weteng, laire saka cangkem, pepindhane kata ati kang sumunar ireng.
Napsu lawwamah iki anjoge ing rasa ngelak, ngantuk lan ngeleh. Napsu amarah tegese kereng kang bisa nuwuhake sikep lan tumindak angkara mura, meri lan emosional. Dununge ing empedu. Laire sarana kuping kang pepindhane kata ati kang sumunar werna abang. Napsu sufiyah nuwuhake berahi, rasa kangen, lan rasa pengin marang kang sarwa nyenengake lan ngepenakake. Sumbering napsu sufiyah dumunung ing limpa. Tuwuhe sarana mata kang pepindhane ati kang sumunar werna kuning. Dene napsu muthmainah, sing kuwawa ngawekani telung napsu mau, tegese rasa tentrem. Muthmainah njurung tuwuhe rasa seneng mring kabecikan, kautaman lan luhuring budi. Napsu iki tuwuhe saka balung. Jumedhue sarana irung kang pepindhane ati kang sumunar werna putih. [solopos]