NGUNDHUH WOHING PAKARTI

. Dikliping tanggal 15 September 2009 dalam kategori Etnologi
Sinten kemawon tamtu tansah nggadhang gesang ingkang jumbuh kaliyan pikajengipun. Sinten kemawon sami. Sinaosa beda, boten badhe tebih sungsatipun. Sinten kemawon pengin tansah bungah, tansah ayem, tansah tentrem, sedaya pangajabipun tansah kelampahan. Kamangka, beda sirah menika beda pepenginanipun. Sami-sami ngajab bungah, upaminipun, srananing bungah tumrapipun tiyang setunggal lan setungalipun menika boten sami.
Menawi kula sampun rumaos bungah nalika saged nedha sedinten kaping tiga, dereng tamtu tumrapipun panjenengan. Tuladhanipun, jebul panjenengan nembe saged bungah menawi sedinten dhahar kaping tiga, tur kedah linawuhan daging ayam. Menawi kula sampun ngraosaken ayem nalika nggembol rokok sabungkus, jebul panjenengan nembe saged ayem menawi sampun nggembol rokok sabungkus lan arta satus-ewu.
Boten klentu. Mila leres, prekawis makaten menika sampun trep. Jer, saben tiyang nggadhahi kamardikaning dhiri piyambak-piyambak. Swarganipun tiyang menika mapan ing pribadinipun sowang-sowang. Boten kenging dipun-gebyah uyah. Namung kemawon, sok kalamangsa tiyang menika mbeguguk, boten purun maelu dhateng kabetahanipun akathah. Boten nglenggana bilih piyambakipun menika gesang ing salebetipun bebrayan agung. Supe menawi ing bebrayan agung menika boten gesang ijen, nanging sesarengan kaliyan tiyang kathah ingkang beda-beda, neka-neka, werni-werni kekajenganipun.
Nalika ngertos wonten tiyang sanes ingkang tumindak lepat lan lajeng nampa pidana, sami gita-gita alok “ngundhuh wohing pakarti”. Ing ngriki, unen-unen “ngundhuh wong pakarti” menika boten beneh tegesipun kaliyan tetembungan “ukum karma”. Cekakipun, sing nandur bakal ngundhuh, sing becik bakal ketitik, sing cidra bakal cilaka. Manut gagasan-kula, menika eman sanget. Teka cethek sanget werdinipun?
Prayogi menawi purun ngilo dhateng para tani. Tiyang tetanen menika menawi nanem pantun, pangajabipun inggih mugi-mugi ngundhuh pantun. Nanem tela boten badhe ngajeng-ajeng ngundhuh jagung. Kepara malah menawi kelampahan boten panen, inggih sampun trimah. Boten badhe ngangkah ngundhuh ingkang sanes tanemanipun. Seje kaliyan kawontenan samangke. Kathah tiyang ingkang nanem salak nanging ngajeng-ajeng sageda ngundhuh duren. Purun tetulung menawi cetha wonten lelintunipun ingkang langkung aji. Tumindak sarwa pamrih, lan pamrihipun ngungkul-ungkuli.
Jebul “ngundhuh wohing pakarti” menika dereng dipuntegesi minangka pangemut-emut supados tansah muji sokur dhateng Gusti ingkang Mahamirah. Ingkang wonten namung raos getun-keduwung nalika wurung panen, gela-cuwa menawi namung ngundhuh sami kaliyan ingkang dipuntanem, dereng marem sinaosa sampun panen ingkang ngedap-edapi. Namung remen maido kiwa-tengen. Boten kober noleh githok. Ongas, murka, nggege mangsa, ngangah-angah, lan tansah sumelang.
Eman sanget! [HARIAN JOGJA]