Rasa tentrem bakal nglairake sikep wicaksana

. Dikliping tanggal 12 September 2009 dalam kategori Etnologi
Rasa tentrem ing lair lan batin uga mujudake sarana kanggo nggayuh urip lestari. Tumrap wong Jawa, tentrem kuwi sarananing urip aneng alam donya. Budaya Jawa nengenake wujud katentreman batin, kamulyaning urip dumunung aneng tentreming batin. Dhalang Ki Jlitheng Suparman, nalika ndhudhah werdine Serat Wedhatama ing acara macapatan sing mapan ing Wisma Seni Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT) Solo, sawetara dina kapungkur, ngandharake, tentreming batin bakal nuwuhake sikep wicaksana. Suwalike, batin kang tansah goreh bakal nglairake sikep mentingake pribadine dhewe, ngrusak upaya mbangun karyenak tyasing sasami. Tumrap wong sing tansah nglirwakake kapentingan liyan lan tansah mburu kapentingane dhewe bakal nemahi cilaka, jumbuh unen-unen sing sapa mung arep menange dhewe, kuwi bakal nemahi cilaka.
Kanggo mbangun urip bebrayan agung kang tentrem, sing lelandhesan karyenak tyasing sasami, wong Jawa milih ngedohi sikep pengin menange dhewe. Dhewe ing kene ateges dhewe minangka pribadi, minangka jejering rakyat lan dhewe minangka jejering panguwasa, utawa jejering wong sing duwe wewenang ngatur liyan. Ing kaskayane budaya Jawa ana wulang, kaya sing kapethik ing buku Sugeng, anggitane Suryo Pugiarto, weton Pustaka Sinar Harapan, negara utawa bebrayan agung bisa tentrem lamun murah sandhang kalawan pangan, amarga para kawula padha seneng nyambut karya, lan ana panguwasa kang darbe sipat berbudi bawaleksana. Kuwi bisa kawujud yen sing aran pamrih bisa dikiwakake.
Para budayawan Jawa ngarani menawa pamrih ing samubarang gawe kuwi ora liya asumber sipat egois. Kanthi mangkono pamrih kuwi ora mung wates ditegesi minangka piwales jalaran saka kabecikan utawa jasa sing wus ditindakake tumrap wong liya. Wulang sepi ing pamrih ateges ngedoh saka sipat egois. Wulang ing budaya Jawa mbabar rame ing gawe sepi ing pamrih, mamayu hayuning bawana. Piwulang iki werdine ora liya tindakna kabeh kuwajibanmu sinambi ngedohi sipat egois kang anjoge bakal mangun kabagyan urip ing donya. Ing kaskayane budaya Jawa, sing aran piwales marang kabecikane liyan kuwi ora dilarang. Sing kudu didohi yakuwi pakarti pamrih, tegese tumindak sing sakgeleme dhewe, menang-menangan dhewe lan mung kanggo kapentingane dhewe. Budaya Jawa aweh pepacuh sing cetha ngegla tumrap pakarti pengin menange dhewe, jalaran bakal ngrusak katentreman uripe bebrayan. [solopost]