MIKUL DHUWUR-MENDHEM JERO

. Dikliping tanggal 1 Oktober 2009 dalam kategori Etnologi

Iba endahipun bebrayan ingkang saben plethek srengenge pinurwakan esem sumringah. Saben mapag angsluping surya, sadaya sami lega-nglenggana kanthi ngucap “urip mung mampir ngombe”. Saben griya, saben kulawarga ngronce cariyos bingah. Para ibu mesem marem. Para bapak sumringah gagah. Para putra tanpa cuwa. Kulawarga ayem. Bebrayan agung tentrem.
Menika mila impen. Saged tumus ing kasunyatan. Ugi saged mrucut saking gendhongan. Gumantung. Tamtu kemawon gumantung lampahipun bebrayan agung. Lampahing bebrayan agung gumantung dhateng lampahipun bebrayan kulawarga. Kawontenanipun kulawarga gumantung tumindakipun sowang-sowang. Pramila, saestu leres menawi becikipun pakarti pribadi menika minangka pawitan kangge becikipun kulawarga lan masyarakat.
Sepisan malih, menika mila impen. Impen ingkang kaprah. Impening akathah. Nanging, mbokbilih ing wekdal samenika radi angel ginayuh, tansaya tebih saking pangawe. Kacihna, ing wekdal samenika kulak wadi-adol wirang menika sampun kaperang limrah.
Sampun limrah menawi para ibu mbeberaken wadinipun ingkang kakung dhumateng akathah. Semanten ugi sampun kaprah para bapak metani kekiranganipun ingkang estri dhumateng para kanca lan kadang. Anak kecalan raos bombong dhateng bapakipun. Anak boten pitados malih dhateng ibunipun. Kulawarga koncatan tresna. Bebrayan agung kebak gendra.
Menawi mekaten, lajeng wonten ing pundi dunungipun “mikul dhuwur mendhem jero”? Prayogi sumangga sesarengan menggalih. Menggalih malih, menapa ingkang kedah dipunpikul dhuwur lan menapa ingkang kedah dipunpendhem jero. Semanten ugi, prayogi sesarengan negesi malih tembung ‘tresna’.
Sumangga sesarengan nintingi, langkung ayem kanthi mendhem jero wadining kulawarga, menapa kosokwangsulipun, ngudhal-ngudhal wadi turut margi. Semanten ugi, langkung marem mikul dhuwur martabatipun kulawarga satemah dados tepa-palupining asanes, menapa malah remen ngidak-idak namanipun bojo lan anak ingkang tundhonipun awakipun piyambak katut kepidak. Tamtu kemawon anggenipun nintingi mawi linambaran nalar ingkang wening, manah ingkang sumeleh, lan sedya ingkang cetha: nggayuh ayem-tentrem mukti wibawa.
Mbokmenawi kanthi mekaten, boten wonten malih tiyang ingkang suthik nglampahi gesang bebrayan mbangun kulawarga kados dene Ayu Utami. Ugi, kanthi mekaten, badhe tansaya kathah pribadi-pribadi ingkang marem, rumah-tangga ingkang ayem, masyarakat ingkang tentrem, lan alam ndonya saestu adhem.
Prayogi sesarengan sami memuji. [HARIANJOGJA]