Panguwasa Jawa asipat tunggal

. Dikliping tanggal 30 Oktober 2009 dalam kategori Etnologi
Ing kabudayan Jawa panguwasa kuwi punjere kabeh daya ing alam. Panguwasa ditegesi minangka wujud daya ilahi kang tanpa wujud. Panguwasa ora asipat sosial sing beda kalawan dayane alam, nanging ditegesi minangka punjere kabeh daya sing ngebaki kosmos.
Daya tanpa wujud kuwi dumunung ing maneka papan, nanging ana manungsa kang kabiji nguwasani daya kang luwih gedhe, asipat linuwih. Manungsa sing kasinungan daya mangkono mau bakal sekti. Panguwasa politik dadi gegambaran kasektene manungsa.
Kanthi pangerten mangkono kuwi, miturut Franz Magnis Suseno, lumantar andharan tinulise ing buku Etika Jawa, Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, panguwasa ing kabudayan Jawa, ratu utawa raja, diwerdeni minangka pawongan sing sekti mandraguna.
Hamula nalika nyekel panguwasa, sawijining ratu utawa raja kuwi pinitaya minangka sumbering karaharjan tumrap kawula utawa rakyat. Sansaya amba wewengkon panguwasane, ateges sansaya sekti mandraguna. Panguwasa sing amba dhewe wewengkon panguwasane bakal disuyuti dening panguwasa liya sing pinitya luwih asor kasektene.
Saka kanyatan mangkono mau, sujarah panguwasa ing kabudayan Jawa mesthi asipat tunggal. Ora ana daya pangaribawa liya ing sakiwa tengene ratu utawa raja. Yen ta nganti ana manungsa liya sing duwe pangaribawa madhani pangaribawane ratu utawa raja, utawa kadulu bakal madhani ing tembe mburine, mesthi bakal ditumpes.
Ing sakiwa tengene ratu utawa raja lan ing tlatah sing dikuwasani anane mung sikep manut, pasrah, marang apa kabeh karepe. Ora ana panyaruwe tumrap kawicaksanane raja utawa ratu. Lamun ana sing wani nyaruwe bakal dianggep mbalela, ngraman, lan kudu ditumpes.
Ing budaya Jawa yen sawijining manungsa jumeneng raja utawa ratu, dheweke bakal ngupadi murih panguwasane sansaya amba, daya pangaribawane sansaya gedhe. Raja utawa ratu sing dumunung ing karaton didunungake minangka sumber daya kosmis sing mili lan nyrambah kabeh wewengkon panguwasane kang sabanjure nuwuhake kahanan tentrem, adil, raharja, ayom, ayem lan tentrem. Hamula ing kuwasa Jawa ora ana oposisi. [solopos]