Saka sembah raga nganti sembah rasa

. Dikliping tanggal 16 Oktober 2009 dalam kategori Etnologi

KGPAA Mangkunagara IV marisake pituturluhur babagan sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa lan sembah rasa. Patang tataran iki mujudake laku kang abot tumrap wong Jawa, nanging wajib kaperdi jalaran bakal dadi sarana lan pancatan tumrap jiwa lan raga nuju tataran manungsa utama.

Miturut andharan ing sawetara pustaka Jawa, mligine sing ngemot wulang warisane KGPAA Mangkunagara IV, sembah raga yakuwi nyembah Pangeran Kang Maha Kuwasa kanthi sarana obah mosiking raga, tumindak, utawa amal sing asipat lahiriah. Tumrap wong Jawa-Islam laku sembah raga sing gampang dhewe yakuwi solat limang wektu, dene tumrap wong Jawa sing ngrasuk agama liya mesthi wae jumbuh wulang agamane dhewe-dhewe. Laku sembah raga iki, miturut KP Widijatmo Sontodipuro, saka Pusat Lembaga Kabudayan Jawi (PLKJ) Surakarta, kudu dilakoni kanthi lumintu, tanpa kendhat sadawaning umur urip ing alam donya. Laku sembah raga kudu jumbuh wewatone, antarane wujud wulang agama-agama.

Sembah raga pancen asipat lahiriah, ananging ora ateges ngiwakake perangan batiniah utawa rohaniah. Pepindhane kaya wong sing magang, sadurunge katampa nyambut gawe dadi karyawan. Arepa magang, nanging kridhane kudu ora kalah kalawan sing wus dadi karyawan, jalaran yen ora samengkone ora bisa ditampa dadi karyawan.
Sembah raga tetep linambaran laku batin.

Tembung cipta ing sembah cipta bisa ditegesi gagasan, pangangen-angen, gegayuhan utawa pepenginan sing sumimpen ing telenging ati. Kanthi mangkono, sembah cipta bisa ditegesi sembah ati, dudu sembah gagasan utawa gegayuhan lan pangangen-angen. Sembah cipta, sembah ati, nengenake laku meper hawa napsu sing tansah nggeret manungsa marang tumindak dosa lan nerak paugeran. Sembah cipta linambaran unen-unen sucine tanpa banyu, amung anyunyuda hardaning kalbu. Iki kang mbedakake kalawan sembah rasa sing sarana sesucine uga asipat lahiriah kayadene banyu.

Sembah jiwa bisa ditegesi nyembah mring Hyang Sukma utawa Allah SWT kanthi nengenake kridhane jiwa. Sembah cipta nengenake kridhane ati, kridhane kalbu, dene sembah jiwa luwih alus maneh lan luwih jero, yakuwi nggunakake jiwa utawa ruh. Miturut Mangkunagara IV, jumbuh pituture ing Serat Wedhatama, sembah jiwa iki dununge kapetung penting banget. Sembah jiwa sinebut pepuntoning laku utawa pokok tujuwan saka laku suluk. Mujudake perangan pungkasan saka laku batiniah. S

embah jiwa uga kudu dilakoni kanthi lumintu, terus-terusan, tanpa kendhat ing urip padinan. Sesuci ing laku sembah jiwa kanthi ngugemi sikep awas lan eling. Sayekti luwih perlu/ ingaranan pepuntoning laku/ kalakuan kang tumrap bangsaning batin/ sucine lan awas emut/ mring alaming lama amota. Yen dipirid saka lakuning suluk, sembah jiwa iki isih perangan laku kang kawitan. Saka pranataning laku, sembah raga nengenake sucining raga lumantar sesuci. Sembah cipta nengenake sucining kalbu saka perbawane dur angkara lan ngugemi sipat utama. Dene sembah jiwa nengenake elinging jiwa mring Pangeran Kang Maha Kawasa. Telenging rasa lan pikir hamung nuju marang Allah SWT. Sembah jiwa kalakon kanthi niyat ing ati murih tansah eling mring Sing Maha Kawasa. Jagad gedhe (makrokosmos) lan jagad cilik (mikrokosmos) ginulung dadi siji, nyawiji. Ruktine ngangkah ngukud / ngiket ngruket triloka kakukud / jagad agung ginulung lan jagad alit / den kandel kumandel kulup / mring kelaping alam kono. Sembah rasa mujudake laku sing beda dhewe yen katandhingake sembah raga, sembah cipta lan sembah jiwa. Laku sing kaping papat iki bisa kalakon lamun manungsa temen-temen bisa ngrasakake werdine alam.
Sembah rasa ateges manembah mring Pangeran Sing Maha Kuwasa kanthi sarana galihing jiwa utawa ruh. Sing dikarepake galihing jiwa utawa ruh yakuwi rasa sing alus dhewe, yakuwi telenging kalbu utawa sinebut uga wosing jiwangga. Kanthi mangkono, manungsa kuwi kadunungan kalbu, jiwa utawa ruh lan galihing jiwa utawa telenging ruh. Ing pangerten liya, sembah rasa kuwi linakon ing perangan pungkasaning suluk.