Basa budaya nyawijekake bangsa-bangsa

. Dikliping tanggal 2 November 2009 dalam kategori Etnologi
Basa kang beda, werna kulit kang beda, asal negara lan bangsa sing beda bisa lebur nyawiji lumantar basa kabudayan. Kabeh kang sarwa beda ora dadi pepalang kanggo srawung lan mangun kridha bebarengan ing panggung kang padha.
Ana 50 nom-noman, priya lan wanita, saka 31 negara sing kuwawa mbabar racikan beksan lan tetembangan etnik lan kontemporer kang kuwawa narik kawigatene ewon warga Kutha Solo.
Para nom-noman saka negara manca kuwi mbabar kawegigan ulah seni tradhisi Jawa, Sunda lan Bali ing acara Indonesia Channel 2009 kanthi irah-irahan One World, Diserved Culture, One Destiny, dina Minggu (18/10) wengi, mapan ing Pamedan Pura Mangkunegaran.
Kridhane para nom-noman saka manca negara sing wus sawetara minggu sinau lan gladhen maneka seni tradhisi ing Bandung, Yogyakarta, Solo lan Bali kuwi kuwawa gawe gumune ewon warga Kutha Solo.
Ana rombongan nom-noman sing mindeng pagelaran kuwi, sing padha ngadeg sacedhake gapura mlebu Pamedan Pura Mangkunegaran, kang ora nglegewa yen nom-noman sing mbabar beksan Pendhet saka Bali, dramatari Sondokoro saka Solo lan beksan Nawung Sekar saka Yogyakarta kuwi tetela wong-wong saka manca negara.
Acara kasebut diadani dening Departemen Luar Negeri tembayatan kalawan Pamarentah Kutha Solo. Acara kuwi kanggo mahargya rampunge Program Beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI) dening Departemen Luar Negeri sing katumrapake para nom-noman saka negara manca. Program BSBI kuwi mapan ing Bandung, Solo, Yogyakarta lan Bali.
Dene 50 nom-noman kuwi asale saka negara Inggris, Tuvalu, Tonga, Timor Leste, Amerika Serikat, Vanuatu, Vietnam, Australia, Austria, Azerbaijan, Kamboja, Kepulauan Cook, China, Fiji, India, Jepang, Kiribati, Korea Selatan, Los, Myanmar, Nauru, Belanda, Selandia Baru, Papua Nuigini, Filipina, Samoa, Singapura, Solomon, Thailand lan Afrika Selatan.
Menteri Luar Negeri Kabinet Indonesia Bersatu, Hassan Wirajuda, kang ngestreni acara kasebut, nelakake, seni budaya utawa ing tebane kang luwih amba kabudayan, pancen bisa dadi sarana kanggo ngracik sesambungan ing antarane bangsa-bangsa ing lumahing bumi iki.
Basa kabudayan kuwawa nrabas sakehing wates kang asipat politik saengga luwih luwes kanggo nyawijekake bangsa-bangsa kang akeh prabedane. Basa kabudayan bisa didunungake minangka basa diplomasi kang asipat luwes lan bisa ditampa dening sapa wae. Basa kabudayan bisa nyawijekake bangsa-bangsa kang beda ing karep lan krenteg kang padha yakuwi njejegake tapsiran kamanungsan kang asipat universal.
Ing wengi kuwi para nom-noman saka negara manca kuwi katon prigel lan baud mbabar maneka beksan lan tetembangan etnik asumber budaya Jawa, Sunda lan Bali. Ing antarane babaran beksan lan tetembangan etnik kuwi uga dibabar tetembangan kontemporer kairingan musik etnik, salah sijine musik angklung saka Saung Angklung Mang Udjo Bandung. [solopos]