Dolanan anjang-anjang widadari

. Dikliping tanggal 1 November 2009 dalam kategori Etnologi
Dolanan uri-uri anjang-anjang widadari kapetung dolanan tradhisional sing wus cures. Dolanan iki mirip dolanan pong-pong bolong lan gula ganthi. Ing jaman kawuri, dolanan iki kerep-kerepe diparagani bocah-bocah wadon, nanging bocah-bocah lanang uga akeh sing seneng dolanan iki.
Dolanan uri-uri anjang-anjang widadari kairingan tetembangan. Hamula kuwi, dolanan tradhisional iki kapering dolanan sing nggladhi ing babagan kawasisan ngracik ukara lan milih tembung. Dolanan iki uga nggladhi pasrawungan tumrap bocah-bocah.
Pigunane dolanan iki umume mung wates kanggo ngisi wektu lodhang. Lan dolanan iki ora mbutuhake papan kang asipat mligi. Ing ngendi wae dolanan iki bisa dibabar. Dene cacahe bocah kanggo maragani dolanan iki ora ana watese. Umume, cacahe bocah sing dolanan lima nganti wolu.
Bocah-bocah sing arep dolanan padha lungguh lan lungguhe kuwi wujud bunderan. Upamane ana bocah nenem yakuwi bocah A, B, C, D, E lan F sarujuk arep dolanan uri-uri anjang-anjang widadari. Saka nenem bocah kuwi mau ana bocah siji sing kapatah dadi, yakuwi sing kudu ngawiti dolanan. Carane nemtokake bisa kanthi cara hompimpah utawa pasarujukan. Upamane sing dadi kuwi bocah A.
Bocah A banjur ndelehake tangan kiwane ing tengah bunderan. Tlapakan tangane mandhep mangisor. Bocah-bocah liyane banjur ndelehake tangane, bisa sing kiwa utawa sing tengen ing ndhuwure tangane bocah A, tumpuk-tumpuk. Sabanjure, driji panuding tangan tengene bocah A ndumuk tangan sing ana ing tumpukan ndhuwur dhewe. Kabeh bocah banjur nembang sing kaya mangkene:

Uri-uri, uri-uri
Anjang-anjang widadari
Cleret tiba emplung
Emplunge kembang apa?

Nalika ukarane tembang wus tekan ing tetembungan kembang apa?. Ana bocah sing bakal dijiwit dening bocah A. Upamane bocah sing dijiwit dening A kuwi bocah B, sabanjure bocah B kudu nyebut arane kembang. Upamane bocah B nyebut kembang jambu. Sabanjure kabeh bocah bebarengan nembang sing unine mangkene.

Milih kembang jambu
Si oleh wong bisu
Bisu-bisu cikmena
Tunggangane gajah belang
Ali-ali kemanikan
Thik-thik suruh secanthik
Lanang wadon padha methik
Nang-nang suruh sacarang
Lanang wadon padha nginang
Thithit thuwit centhang

Nalika ukarane tembang wus tekan thithit thuwit centhang bocah-bocah saliyane bocah A kudu enggal-enggal narik tangane saka tumpukan. Lan mbarengi kuwi, bocah A enggal nglumahake tangan kiwane lan banjur ngupaya supaya bisa nggegem tangane salah sijine bocah-bocah mau.
Nalika kasik nyekel salah sijine tangan, bocah A banjur njiwit gegere tangan bocah mau nganggo tangan tengene lan banjur diangkat nganti sadhuwure irunge bocah kuwi. Sinambi ngungelake ukara thithit thuwit centhang, tangan salah sijine bocah sing dijiwit lan diangkat mau banjur diculke. Yen wus ngono dolanan bisa diawiti maneh saka kawitan. [solopos]