Teater modheren ing dina tembe mburi Wancine noleh mring tradhisi

. Dikliping tanggal 1 November 2009 dalam kategori Etnologi
Jagad teater modheren Indonesia ing titi wanci pungkasan iki ngadhepi kanyatan isih gumantung marang sawijining wong sing dianggep cikal bakal lan tetunggule pepanthan teater.
Angel yen kudu njlentrehake kayangapa kahanane teater modheren Indonesia kuwi. Saliyane kuwi, teater modheren ing Indonesia kaya-kaya ora gelem ndhudhah tradhisi lan budaya lokal.
”Luwih gampang ngrembug Teater Gapit lan Bambang Widoyo Sp, Teater Populer lan Teguh Karya, Teater Kecil lan Arifin C Noer, Studiklub Teater Bandung lan Suyatna Anirun, Bengkel Teater lan WS Rendra, Teater Gidag-gidig lan Hanindawan, lan sapiturute. Dene yen ngrembug teater Indonesia, angel dumukane, uga angel candhakane,” piterange Yoyo C Durachman, panggilut seni teater saka Studiklub Teater Bandung (STB) nalika hamicara ing wicarana ngrembug jagad teater modheren Indonesia ing Pendhapa Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT) Solo, dina Senen (26/10).
Acara sing ditekani para panggilut seni teater saka Jawa, Sumatra lan Bali kuwi uga dadi sarana kanggo mbabar buku Melakoni Teater sing dibabar dening STB. Ing titi wanci pungkasan iki, miturut Yoyo, jagad teater modheren Indonesia luwih ngeblat marang cakrik teater realis. Nanging ana uga pepanthan teater sing nyampurake antarane sing realis lan sing asipat sarwa sinandi, pralambang, ing wujud performance art.
Ing kahanan kang kaya mangkono mau, teater modheren Indonesia apike enggal wae noleh mring tradhisi, mring oyot kabudayane. Lelandhesan tradhisi lan oyot kabudayan ing sakiwa tengene, teater modheren Indonesia bakal luwih gampang kanggo ngrembaka. Tradhisi lan oyot kabudayan yekti ngamot sakehing tapsiran sing bisa didhudhah lan banjur diracik dadi lakon lan ubarampe pagelaran teater modheren.
”Tradhisi lan oyot kabudayan ing sakiwa tengen papan uripe pepanthan teater modheren ing Indonesia kudu didunungake minangka sumber riptan ing laku ngracik pagelaran teater modheren. Kepara saiki ngrembaka panganggep menawa dina tembene teater modheren Indonesia kuwi ora liya ya jaman biyene. Karepe, tradhisi lan oyot kabudayan dadi pepesthen dipilih lan didhudhah minangka sumber riptan racikan pagelaran teater,” piterange Yoyo.
Ing kalodhangan kang padha, Halim HD, sing wus mataun-taun mindeng tuwuh lan ngrembakane teater ing Indonesia, mratelakake menawa aliran realis ing jagad teater modheren Indonesia kuwi asumber saka modernitas. Ing kene, Halim ndunungake modernitas dudu ing pangerten kudu ngeblat negara kulonan, kudu ngeblat marang teater saka negara Eropa utawa Amerika.
”Miturut panemuku, modernitas ing jagad seni teater kuwi kudu kawengku ing pangerten sikep kang tansah ngudi samubarang kang sarwa anyar. Lah, anyar ing kene tegese dudu sing sarwa asumber saka negara kulonan. Anyar ing kene bisa wae asumber saka tradhisi utawa kabudayan lawas sing sasuwene iki ora tau ditoleh, ora tau didhudhah lan ora tau diwerdeni,” piterange Halim.
Ananging, ing kanyatane, Halim ngandharake, pangerten modernitas kuwi kerep-kerepe mung ditegesi sarwa ngeblat marang kabudayan manca. Kamangka bisa wae ing negara asale, apa sing ditiru kuwi kapetung wus dadi tradhisi.
Tumrap andharane Yoyo lan Halim, panggilut seni teater saka Jombang, Fahrudin Abdullah, nelakake sarujuk lamun tradhisi pancen bisa didayakake minangka sumber riptan karya-karya seni teater. Lan tradhisi mbokmenawa bakal luwih kuwawa nyedhakake seni teater kalawan bebrayan agung ing sakiwa tengene. Iki gegayutan kanyatan menawa seni teater saiki kasilep dening seni liyane sing luwih narik kawigatene pasar. [solopos]