Ba­bad Ta­nah Ja­wa (XXVII) Ra­den Pa­tah ka­pa­ri­ngan leng­gah adi­pa­ti ing Bin­ta­ra

. Dikliping tanggal 3 Maret 2011 dalam kategori Etnologi
Sang Pra­bu Bra­wi­ja­ya mir­sa­ni Ra­den Pa­tah, Sang Pra­bu man­deng ke­ma­won, ing wu­sa­na mun­dhut ka­ca pangi­lon. Sa­sam­puni­pun nga­ca Sang Pra­bu tan­sah mir­sa­ni Ra­den Pa­tah. “Nya­ta ba­gus bo­cah iki, te­ka mem­per la­wan pan­je­neng­aning­sun.”

La­jeng ka­dha­wu­ha­ken les­ta­ri pa­mang­ge­ni­pun won­ten Bin­ta­ra sar­ta ka­pa­ri­ngan leng­gah Adi­pa­ti su­pa­dos da­dos pang­ageng won­ten Bin­ta­ra.

Sa­sam­puni­pun te­rang dha­wu­hi­pun Sang Pra­bu, Ra­den Pa­tah ka­li­yan mun­dur tu­muli atur sem­bah lu­meng­ser. Lam­pah­ipun Ra­den Pa­tah bo­ten la­jeng kon­dur dha­teng Bin­ta­ra, sa­king kar­sa­ni­pun pi­yam­bak mam­pir dha­teng Ngam­pel.

Ka­ca­ri­yos sam­pun pang­gih la­wan gu­ru­ni­pun, Ra­den Pa­tah nem­bah ma­tur, “Pu­ku­lun am­ba ka­li­la­ka­ken ma­tur nge­nge­ti ka­won­ten­aning te­ti­yang Ja­wi ing­kang sami ngra­suk aga­mi Islam puni­ka sa­weg sa­ke­dhik sa­nget, ma­ka­ten puni­ka sa­king pa­mang­gih ku­la ke­ta­rik Ra­tu­ni­pun tak­sih de­reng ngra­suk aga­mi Is­lam. Pra­mi­la me­na­wi nyon­dongi ku­la nyu­wun idi su­me­dya ngri­sak Ma­ja­pa­hit, su­pa­dos te­ti­yang Ja­wi tu­mun­ten Is­lam sa­da­ya.”

Su­nan Ngam­pel ngan­di­ka, “O ang­ger pu­tu­ning­sun wru­ha­ni­ra, Ra­ma­ni­ra Sang Pra­bu lu­pu­te apa, lah pan­je­neng­ane ora nye­gah wong Ja­wa kang ngra­suk aga­ma Is­lam, lan ka­be­cik­ane ma­rang Ing­sun wus akeh ba­nget, ka­ya­ta Ing­sun di­pa­ringi ar­ta nggi­li wae ke­bo sa­pi, lan pang­gon­an iki ka­beh. Apa ma­neh ka­u­ja sa­ka­rep­ku nggon­ku ngge­lara­ke aga­ma. De­ne tu­mrap Ra­ma­ni­ra du­rung Is­lam, iku du­rung pin­are­nga­ke de­ning Pa­nge­ran, mu­la si­ra aja ngge­ge mang­sa. Sa­bar­na ati­ni­ra.”

Sa­sam­puni­pun im­bal pang­an­di­ka tu­muli ka­dha­wuh­an le­rem sa­wet­awis din­ten. La­jeng sam­pun an­ta­wis da­ngu won­ten Ngam­pel, Ra­den Pa­tah nyu­wun pa­mit kon­dur dha­teng Bin­ta­ra, ugi sam­pun ka­li­lan tu­muli bu­dhal. Sap­rap­ta­ni­pun won­ten Bin­ta­ra pang­ga­li­hi­pun tak­sih sing­kel, ka­cu­wan de­ne bo­ten sami ka­li­yan kar­sa­ni­pun, nang­ing bo­ten pe­gat tan­sah ka­es­thi su­pa­dos tu­muli ka­lek­sa­nan.

Si­geg gen­tos ing­kang ci­na­ri­yos, won­ten ing pad­hu­kuh­an Ta­rub won­ten sa­tung­ga­ling ran­dha tak­sih ayu enem, de­reng ka­gung­an put­ra, ing­gih puni­ka ti­las gar­wa­ni­pun Kya­geng Ta­rub ing­kang sam­pun mu­rut dha­teng alam ke­lang­geng­an, mi­la ing­gih aran mbok ran­dha ing Ta­rub. Pi­yam­ba­ke ke­peng­in sa­nget su­pa­dos ka­gung­an put­ra. 


– Oleh : Da­mar Sri Pra­ko­so [SoloPos]