Putranipun Ki Ageng Pengging dipun asmani Karebet

. Dikliping tanggal 29 Juli 2011 dalam kategori Etnologi
Kacariyos Sultan Bintara saklangkung samaring panggalih kangungaan panginten-inten menawi Kebo Kenanga gadhah karsa jumeneng ratu wonten ing Pengging, amargi boten kersa seba dhateng Bintara. 
Mila lajeng utusan mantra kalih dinuta nimbali Ki Ageng Kebo Kenanga. Ananging Ki Ageng boten kersa seba, aturipun Sultan Demak boten manggalih marang adeging santri ingkang wonten padesan kados sariranipun punika.

Kocapanipun Ki Ageng Tingkir miyarsa warta menawi ingkang rayi ing Pengging manggih ewet ing pambudi, mila lajeng enggal tetuwi. Sapraptanipun wonten ing Pengging sampunipun tata lenggah tumuli pitaken warta, punapa keres Ki Ageng Pengging tinimbalan ing ratu boten kersa seba.

Wangsulanipun Ki Ageng Pengging mratelakaken pancen leres, amargi sariranipun punika rumaos boten damel rerusuh, naming trima dhedhukuh sinambi ngaos kemawon ndadak tinimbalan seba barang. Ingkang makaten punika ngewet-eweti ingkang kados pundit.

Ki Ageng Tingkir lajeng ngandikani Ki Ageng Pengging supados miyarsa kalenggahanipun piyambak lan minangka kawula kedahipun sampun samesthinipun sendika dhawuh dhumateng ratunipun. Kasunyatanipun inggih awrat sangganipun tiyang mbalela ing ratu. Kedah santosa saestu, luwung ngadegaken baris sepindhah amargi boten wurung wasesaning ratu enggal rawuh.

Ki Ageng Pengging mangsuli menawi begja cilaka sakit sekeca punika kagunganipun Hyang Agung lan sampun tinulis saderengipun. Ki Ageng Tingkir salajengipun amung ngestreni kemawon supados saged kasembadan sedyanipun.

Nalika ngandika punika wancinipun sampun dalu, ingkang raka sinugata sinuba-suba sarta kasukan wayang beber nyarengi garwanipun Ki Ageng Pengging babaran miyos kakung bagus werninipun, pinegetan ing dinten Rebo Legi tanggal 18 Jumadilakir Dal mangsa VIII. Wancinipun bangunrahina Ki Ageng Tingkir ingkang nugel embing-embing, dene wayangipun beber kagegeran, jalaran wonten teja cumlorot tetiga prapta. Ingkang rama sanget bingahipun. Ki Ageng Tingkir ngandika menawi putranira punika dipunparingi aran Bagus Karebet, amargi lairipun nuju nanggap wayang beber.

Antawis sampun tigang dinten lairipun jabang bayi, kacariyos duta kalih wau sampun matur ing Kanjeng Sultan, punapa ingkang dipunaturaken Ki Ageng Pengging kaaturaken sadaya. – Oleh : Damar Sri Prakoso [solopos]