Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya

Kategori: Budaya Jawa

JANMA ANGKARA MURKA

Kategori: Budaya Jawa

PITUTUR LUHUR tumraping bebrayan Jawa kang unine janma angkara murka, utawa jalma mati murka nduweni teges [...]

Baca selengkapnya »

ATI BENGKONG OLEH ONCONG

Kategori: Budaya Jawa

Pepatah Jawa di atas secara harfiah berarti hati bengkok mendapat oncong (salah satu alat penjerat burung). [...]

Baca selengkapnya »

[Kidung Malam] Meninggalkan kotaraja

Para kawula yang diusir Patih Sengkuni menjauh dari puing-puing kebakaran, namun mereka enggan untuk meninggalkan halaman [...]

Baca selengkapnya »

Harmoni Tanpa Tumpes Kelor

Kategori: Budaya Jawa

CINTA-harta-kuasa, merupakan trilogi yang mengakibatkan kepentingan dan konflik menjadi mengemuka dalam kekuasaan. Political institutions, merupakan pranata [...]

Baca selengkapnya »

Menang Sejati Tan Ngasorake

Kategori: Budaya Jawa

MENANG sejati, sejatining menang. Itulah yang semestinya digandrungi oleh setiap petarung sejati. Dalam ungkapan RM Sosrokartono [...]

Baca selengkapnya »

Aksara Jawa

Kategori: Budaya Jawa

AKSARA iku tembunge liya huruf. Tembung aksara uga wis dadi tembung Indonesia upamane ing tembung “buta [...]

Baca selengkapnya »

Nyawijekake pikir, rasa lan tumindak

Kategori: Budaya Jawa

Tetembungan wong Jawa ilang Jawane iku ngemu teges wong Jawa sing wis ora Jawa maneh, utawa [...]

Baca selengkapnya »

DESA MAWA CARA NEGARA MAWA TATA

Kategori: Budaya Jawa

Pepatah Jawa di atas secara harfiah berarti desa memiliki cara negara memiliki tata (aturan). Pepatah ini [...]

Baca selengkapnya »

wot kejujuran, jembatan keteguhan

TAK sekadar sebagai wot besar penghubung perjalanan, jembatan juga merupakan titik jumpa. Di kreteg-lah yang agal [...]

Baca selengkapnya »

kreteg

DALAM cerita Ramayana terdapat sebuah peristiwa yang menarik untuk tepa-palupi, yaitukisah penyeberangan Ramawijaya ke Alengkadiraja dalam [...]

Baca selengkapnya »