Raden Samba titisane Bathara Drema sing mati ing perang kulawarga

. Dikliping tanggal 26 April 2009 dalam kategori Wayang & Pedhalangan

Raden Samba ing jagad pedhalangan Jawa kondhang kanthi jeneng Wisnubrata.
Samba kuwi anake Prabu Kresna, raja Dwarawati sing lair saka prameswari Dewi Jembawati. Ibune Samba iki ora liya anake Resi Jembawan lan Dewi Trijata saka Pertapan Gadamadana.
Samba duwe adhi tunggal bapa biyung sing jeneng Gunadewa. Nanging adhine Wisnubrata iki ora awujud manungsa lumrah, wujude arupa kethek. Samba uga duwe sedulur liyane sing beda ibu. Sedulur-sedulure kuwi yaiku Saranadewa sing wujud denawa utawa raseksa, Partadewa lan Dewi Titisari utawa Sitisari sing lair saka guwa garbane Dewi Rukmini, Arya Setyaka sing lair saka guwa garbane Dewi Setyaboma, uga Sitija lan Dewi Siti Sundari sing lair saka guwa garbane Dewi Pretiwi.
Minangka jejering satriya, Samba dedunung ing Kasatriyan Paranggarudha. Samba kondhang minangka satriya sing bagus rupane, gagah pideksa pawakane. Dene watake ladak utawa galak, pinter wicara, limpad, rada umuk, jirih nanging tansah pengin urip kepenak.
Minangka titisane Bathara Drema, Samba pengin ngrabi Dewi Yadnyanawati utawa Dewi Hagnyawati. Kamangka Yadnyanawati wus dadi sisihane Prabu Boma-narakasura utawa Sitija kang ora liya anake Prabu Kresna lan Dewi Pretiwi.
Amarga kadereng dening rasa tresna, Samba nekad njaluk Dewi Yadnyanawati marang Bomanaraksura. Lan amarga Bomanakarasura ora nglilakake sisihane kuwi dijaluk dening Samba, wusana dumadi perang tandhing ing antarane kalorone.
Ing perang tandhing kuwi, Samba ora kasil nandhingi kasektene Bomanarakasura. Samba gugur. Nanging dening Prabu Kresna, lumantar kasektene kembang Wijayakusuma, Samba kasil diuripake maneh.
Lan sabanjure Kresna dhewe sing mateni Bomanarakasura kanthi nggunakake gaman piyandele yakuwi sanjata Cakra. Samba dhewe kadereng ngrabi Dewi Yadnyanawati amarga pancen titisane Dewi Dremi sing ora liya sisihane Bathara Drema sing nitis marang Samba.
Ing lakon Pulanggana, Samba pengin ngrabi sawijining putri raja. Mula banjur mertapa ing Krendayana supaya bisa kasembadan nggayuh pepenginane kuwi. Samba antuk pitulungan saka Bathari Durga.
Ing lakon Wahyu Cakraningrat, Samba melu ngudi wahyu kasebut. Ananging amarga watake sing umuk lan ora pinuji, wusana wahyu sing wus kasil kaudi lan uga wus manjing ing pribadine Samba banjur oncat amarga rumangsa ora jumbuh kalawan jiwane Samba.
Serta Bomakawya ngandharake, ing jagad pedhalangan Jawa Barat, Samba kuwi sawijining satriya sing gagah, kendel, ora licik lan jirih kadidene sing digambarake ing jagad pedhalangan Jawa (Jawa Tengah). Miturut crita ing jagad pedhalangan Jawa, Samba mati dirajam dening Bomanarakasura utawa Sitija.
Ing jagad pedhalangan Yogyakarta, crita kasebut dibabar ing lakon Samba Sebit lan kapetung lakon sing keramat. Miturut Mahabarata, Samba mati sajroning perang gada ing kedadeyan tumpese wangsa Yadawa amarga perang ing antarane sedulur yakuwi antarane trah Yadawa, Wresni lan Andaka.
Source