Dewi Sarmista leluhure kulawarga Pandhawa lan Kurawa

. Dikliping tanggal 12 Mei 2009 dalam kategori Budaya Jawa, Wayang & Pedhalangan

Dewi Sarmista kuwi leluhure kulawarga Pandhawa lan Kurawa. Dewi Sarmista mujudake anake wadon ontang-anting Prabu Wrisaparawa, raja ditya utawa raseksa negara Parwata. Ibune Dewi Sarmista kuwi sawijining widadari anak turune Bathara Mahadewa.
Minangka jejering teturune dewa, Sarmista kondhang kasulistyane. Dheweke uga duwe watak lan sikep kang alus, kebak rasa sih, setya tuhu mring wong tuwa lan uga tansah ngabekti marang wong tuwa lan pepundhene.
Amarga ora sengaja tumindak luput, sasuwene mataun-taun Sarmista kudu nandhang urip cintraka. Dheweke kudu nandhang siksa batin amarga kudu dadi bature kanca rakete, yakuwi Dewi Dewayani. Kanca rakete Sarmista iki ora liya anake wadon ontang-anting Resi Sukra.
Papa cintrakane uripe Sarmista kawiwitan nalika dheweke lan Dewayani, katambah para abdi pangiring, rampung adus, lelangen, ing sawijining tlaga. Nalika kuwi kanthi ora sengaja Sarmista njupuk sandhangane Dewayani. Sarmista ora sengaja njupuk sandhangan kanca rakete kuwi jalaran nalika kuwi kabeh sandhangan sing padha lelangen ketumpuk-tumpuk sawise diosak-asik dening angin sing tumiyup ing tlatah sakiwa tengene tlaga kuwi mau.
Mangerteni kedadeyan kuwi, Dewayani dadi nesu lan misuh-misuhi Sarmista. Lan Sarmista dhewe, amarga rumangsa ora sengaja, ora trima dipisuh-pisuhi dening Dewayani. Sarmista sing melu dadi nesu banjur njorokake awake Dewayani nganti tiba ing lendhutan.
Amarga kaweden yen nganti disengeni Resi Sukra sing kondhang sekti mandraguna lan nguwasani mantra Sanjiwani, Sarmista banjur nampa panjaluke Dewayani supaya dadi bature. Lan kabeh abdi pangiringe uga dijaluk dening Dewayani supaya uga dadi bature.
Nalika Dewayani dadi prameswarine Prabu Yayati, raja negara Astina, Sarmista tetep dadi bature. Lan sabanjure Prabu Yayati ngluwari Sarmista saka panguwasane Dewayani kanthi cara dirabi. Saka patutan antarane Prabu Yayati dan Dewi Sarmista kuwi nurunake anak lanang cacah telu.
Anak lanang telu kuwi jenenge Druhyu (nurunake trah Boja), Anu lan Puru (nurunake trah Kuru utawa Pandhawa lan Kurawa). Sawise Prabu Yayati tilar donya, Puru nggenteni kelanggahan nata ing Astina, jumbuh janjine Prabu Yayati.[pakdheDar]