Dhalang wanita isih manut cara mikire dhalang priya

. Dikliping tanggal 1 Mei 2009 dalam kategori Budaya Jawa, Wayang & Pedhalangan

Jagad pedhalangan utawa pewayangan nganti saiki panggah dianggep jagade priya. Ananging wus wiwit jaman kawuri ana wanita sing kuwawa nandhingi kridhane dhalang priya.
Miturut dhalang wanita Nyi Wulan Panjangmas, saka Wonogiri, nalika wawangunem kalawan Espos ing Pendhapa Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT) Solo, sawetara wektu kapungkur, tumrap dheweke luwih kepenak njejak keprak sawengi natas tinimbang mung wates mbabar pakeliran ringkes.
Pratelane Nyi Wulan iki nuduhake yen jejering dhalang wanita mono ora kalah kalawan dhalang priya ing babagan daya kanggo mbabar pakeliran. Babagan kang padha uga nate ditelakake dening dhalang wanita Nyi Wasnita Lestari saka Pemalang, Nyi Dwi Trisni Hartini saka Salatiga lan Nyi Sumiati saka Pati.
Para dhalang wanita kuwi uga tansah ngudi laku lair lan batin murih jiwane sansaya santosa kanggo ngugemi jejering dhalang. Dhalang mono ing madyaning bebrayan agung Jawa dianggep minangka guru ing urip lan panguripaning bebrayan agung. Dhalang uga dianggap sumber filsafat ilmu urip lan panguripan.
Kanggo ngugemi kuwajiban jejering dhalang, miturut Nyi Wulan, para dhalang wanita uga tansah ngudi tambahing ilmu murih bisa netepi jejering dhalang utama kaya andharane RNg Ranggawarsita. Miturut Ranggawarsita, dhalang sing becik lan utama kuwi kudu pinunjul ing mardawa basa, mardawa lagu, sambegana, awicarita, parameng sastra, parameng kawi, nawung kridha lan mandraguna.
Dene miturut pamindeng jagad pewayangan kang uga dhosen pedhalangan ing ISI Solo, Bambang Murtiyoso, yen ndulu kaprigelan lan kawasisane, racake para dhalang wanita kuwi ora kalah yen ditandhingake dhalang priya.
Hamung emane, miturut Bambang, para dhalang wanita kuwi arang banget sing bisa mupangatake kawasisan lan kaprigelane kanggo nyanggit lakon sing kuwawa mbengkas perkara gender. Umume, para dhalang wanita kuwi nalika mbabar pakeliran isih ngugemi lakon sing luwih kenthel werna patriarkhat-e.
Prayogane, para dhalang wanita kuwi mupangatake kawasian, kaprigelan lan kalodhangane kanggo nyanggit lakon sing luwih bisa nuduhake sikep lan sipate wayang-wayang wanita. Kanthi mangkono lumantar lakon sing dibabar bakal kuwawa urun cara, pikir lan kridha kanggo ndayakake wanita ing madyaning bebrayan agung.
Source: SoloPost.net