Titi wanci kang bakal mbadhar sapa sing pener

. Dikliping tanggal 19 Juli 2009 dalam kategori Wayang & Pedhalangan
Lakon wayang Wahyu Cakraningrat mbabar crita babagan rebut bener. Wahyu Cakraningrat kuwi wahyu keprabon. Sapa sing nampa wahyu kuwi bakal dadi ratu gung binathara. Pandhita Drona sing mangerteni sejatining wahyu kuwi banjur netepake Lesmana Mandrakumara, anake Prabu Suyudana raja Astina, ya momongane Drona, supaya “njupuk” wahyu kuwi ing alas Setra Gandamayit.Dene Kresna, botohe Pandhawa, ngirim anake, Samba. Lan Bathari Durga, panguwasa Setra Gandamayit dijaluki anake, Dewa Srani, supaya maringake Wahyu Cakraningrat kuwi marang anake kuwi. Ing puntoning lelakon, malah Abimanyu, anake Arjuna, sing dikancani Gathotkaca mlebu ing alas kuwi. Sawise dumadi regejegan ing antarane wayang telu sing padha rebut bener kanggo nguwasani Wahyu Cakraningrat kuwi, wusana wahyu panguwasa kuwi malah ambles ing ragane Abimanyu.
Nalika kuwi Abimanyu nembe keturon ing tengahing alas Setra Gandamayit.Anake Arjuna kuwi sing kabiji pener dhewe lan patut nampa wahyu panguwasa kasebut. Dene Lesmana, Samba lan Dewi Srani sing rebut bener, rumangsa bener dhewe minangka wayang sing kudu nampa Wahyu Cakraningrat ing titi wancine kudu nampa kanyatan yen sing bener dhewe, yakuwi sing pener, kanyata Abimanyu.Miturut sejarawan saka Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa (FSSR) UNS, Tunjung W Sutirto, rebut bener, tumrap sapa wae, mesthi linandhesan tata cara utawa metode sing beda-beda. Lan umume rebut bener kuwi anjoge ing tujuwan sing padha.
Panguwasa“Yen ing jagad politik sing linandhesan paham demokrasi, rebut bener kuwi kawistara nalika para calon panguwasa ngumbar janji, kampanye lan nawakake program kerja. Kabeh padha mbiwarakake yen dheweke sing apik dhewe, program kerja-ne sing apik dhewe, ideologine sing bener dhewe kanggo ngudi karaharjane bangsa lan negara,” piterange Tunjung.
Ing alam demokrasi, rebut bener kuwi gampang dipungkasi nalika wus kelakon pamilihan umum (Pemilu) lan cacahe swara sing nyengkuyung saben calon panguwasa wus dietung. Calon panguwasa sing ngimpun swara akeh dhewe jumbuh aturan sing ditrepake, yakuwi sing kabiji bener dhewe. Dene yen pehak liya ana sing ora sarujuk bisa nggugat lumantar pranataning ukum. Lan putusan ukum kuwi sing bakal nemtokake sapa sing bener dhewe.
Dene ing kabudayan Jawa, miturut Tunjung, sok-sok sing aran rebut bener kuwi angel dirampungi kanthi laku kang katon ing pandulu. Sok-sok rebut bener kuwi kudu dirampungi kanthi ngenteni titi wanci njedhule bebener. Lan petungan titi wanci iki bisa cepet, petungan dina, kepara jam utawa menit, nanging bisa uga suwe, ing petungan sasi utawa taunan.Titi wanci minangka putusan kanggo nemtokake sapa sing bener dhewe ing antarane sing rebut bener kuwi gumantung marang pribadine sing nembe rebut bener, wong liya ing sakiwa tengene wong sing nembe rebut bener, kaanan alam, leluhur lan perbawane Sing Maha Kawasa.Kayadene rebut bener ing antarane panguwasa Karaton Kasunanan Surakarta ing titi wanci iki, miturut Tunjung bakal rampung jalaran saka titi wanci kuwi. Lan kapan titi wancine, ora bisa dipesthekake. Titi wancine kawengku ing unen-unen yen kesusu kuwi jalaran ngoyak apa, lan yen kesuwen kuwi jalaran ngenteni apa. Tegese ora ana sing bisa mesthekake kapan titi wanci kanggo nemtokake sing bener dhewe kuwi.
Ing kaanan rebut bener, Tunjung nambahake, kabeh pehak apike nglengganani yen bener kuwi durung mesthi pener. Lan bener sing bener dhewe kuwi yen wus pener. Ing kene dibutuhake sikep lan tumindak sing karan empan papan. Kanthi mangkono, bener kuwi durung mesthi empan papan. Dene bener sing empan papan kuwi sing kawastanan pener. Rebut bener sok-sok pancen kudu ngenteni titi wanci kanggo nemtokake sapa sing pener. [pakdhedar dari solopost.net]