Ka­wah can­dra­di­mu­ka

. Dikliping tanggal 25 Juli 2011 dalam kategori Budaya Jawa, Wayang & Pedhalangan
 Ki Gon­do Dar­so­no ali­as Mbah Gon­do Dar­man, em­pu dha­lang kang uga pa­ran­wa­ra ki­bla­ting ja­gad pa­ke­lir­an ing Ta­nah Ja­wa, sa­du­ru­nge pu­put yus­wa na­te mra­te­la­ka­ke lan ngu­da­ra­sa ka­han­ane ja­gad pe­dha­lang­an ing ja­man glo­ba­li­sa­si. Nut pa­ma­wa­se pi­yam­ba­ke, “Sai­ki wis ora ana dha­lang. Ana­ne, mung ka­ri wong bu­ruh ma­yang”. 
Bu­ruh ma­yang iku mak­na pra­sa­ja­ne wong kang ce­kel­ga­we­ne ut­awa pang­urip­ane da­di pa­ra­ga ngla­ko­ka­ke lan ngla­kon­ake wa­yang ku­lit. Bi­sa uga di­te­ge­si, pa­ra dha­lang wa­yang ku­lit ja­man sai­ki, lu­wih akeh kang mi­lih pa­yu utawa la­ris tang­gap­ane ka­tim­bang te­tep nggon­dhe­li pa­kem ja­ti­dhi­ri­ning dha­lang, mi­nang­ka gu­ru se­ja­ti pun­je­ring pri­la­ku ka­u­tam­an lan pi­wu­lang lu­hur adi­luh­unging bu­da­ya bang­sa.

Pa­ma­was ke­bak sa­nep­an lan pi­wu­lang lu­hu­re se­se­puh kang uga gu­ru spi­ri­tu­al-e pa­ra dha­lang kon­dhang sain­de­nging Nus­wan­ta­ra iku mau,  bi­sa uga di­ja­ba­ra­ke mi­nang­ka pra­tel­an ra­sa ku­ci­wa lan ka­pri­ha­tin­ane Mbah Gon­do Dar­man mring sa­ya su­re­ming pro­ses re­ge­ne­ra­si ja­gad pe­dha­lang­an, uga la­ku jlun­tru­nge nung­gak­se­mi dha­lang se­ja­ti kang ka­ang­gep sa­ya ora ce­tha.

Ka­su­nyat­ane pan­cen ba­nget mri­ha­ti­na­ke. Tan ka­si­le pro­ses re­ge­na­ra­si pi­wu­lang lan pang­gem­bleng­an ngil­mu ka­tram­pil­an, uga se­ma­ngat ba­ti­ne dha­lang se­ja­ti mring ge­ne­ra­si ja­man glo­ba­li­sa­si wek­tu iki, nja­la­ri sa­ya pung­ges cu­re­sing ba­kal ca­lon dha­lang se­ja­ti. Nut pa­naf­sir pa­ne­mu lan pa­ma­wa­se Mbah Gon­do Dar­man, dha­lang se­ja­ti iku dha­lang kang be­ner-be­ner mum­puni, du­du wong kang ce­kel­ga­we lan pang­urip­ane da­di bu­ruh ma­yang. Amar­ga tan ka­si­le nung­gak se­mi dha­lang se­ja­ti iku uga, nja­la­ri owah ging­sir pa­ngang­ge­ping pro­fe­si dha­lang jro­ning be­bra­yan agung. Ka­pe­tung wi­wit we­las­an ta­un ka­pung­kur, pa­ma­wa­sing war­ga ma­sa­ra­kat mring pa­ka­ryan lan se­ma­ngat ba­tai­ne dha­lang pan­cen bi­sa si­ne­but wis ma­lik grem­byang.

Ke­dhunging il­mu

Ja­man bi­yen, dha­lang ka­ang­gep pa­ka­ryan kang ba­nget men­ji­la lan mu­lya. De­ning war­ga ma­sa­ra­kat, dha­lang ka­lung­gu­ha­ke lu­wih dhu­wur ti­nim­bang to­koh-to­koh ma­sa­ra­kat li­ya­ne. Ka­ja­ba iku, dha­lang ka­ang­gep uga mi­nang­ka gu­ru spi­ri­tu­al, ke­dunging ngil­mu, sum­be­ring kaw­ruh lan pa­ran pa­ri­war­aning sa­keh ru­wet-ren­teng­ing be­bra­yan agung, jro­ning man­ca­war­na wi­ra­ma­ning sa­keh war­ga ma­sa­ra­kat.

Ka­was­ki­tha­ning lan ka­pin­ter­ane mring la­ku pri­la­ku sa­ke­hing ngil­mu bu­da­ya, fi­lo­so­fi fil­sa­fat uga la­ku ba­ti­ne tra­dhi­si ke­ja­wen, nja­la­ri dha­lang ka­ang­gep ma­nung­sa li­pat se­pra­pat ta­mat lan jal­ma pi­ni­lih kang li­nu­wih. Ka­su­nyat­ane, ora sa­ben wong kang bi­sa ma­yang an­tuk ge­lar Ki dha­lang. Sa­rat sa­ran­ane bi­sa di­ju­lu­ki Ki dha­lang, pan­cen mbu­tu­ha­ke wek­tu tan wi­na­tes su­we. Ka­ja­ba ku­du di­kan­the­ni sra­na la­ku ri­tu­al, sa­te­me abot sang­ga­ne.

Pro­ses re­ge­ne­ra­si dha­lang uga da­di pa­ka­ryan lan je­jib­ah­an kang ora gam­pang, ka­ya de­ne mi­jet wo­hing ran­ti. Nggul­awen­tah lan nggem­bleng ba­kal ca­lon dha­lang, se­ja­ti­ne ora mung pa­ka­ryan kang ge­ga­yut­an mring an­dha­ran lan me­dha­ra­ke ngil­mu ka­tram­pil­an pa­ke­lir­an ka­sat ma­ta. Utam­ane ngen­ani ba­ba­gan olah ka­tram­pil­an sa­bet, sang­git, an­ta­wa­ca­na, su­luk, pra­nat­an gen­dhing pangi­ring, su­ba­si­ta, nga­di bu­sa­na lan li­ya-li­ya­ne kang geb­yar lai­ring bi­sa ka­sa­wang net­ra. Re­ge­na­ra­si dha­lang iku ka­wah can­dra­di­mu­ka­ne pa­ra ba­kal ca­lon dha­lang se­ja­ti. Ka­ja­ba pa­pan pang­gem­bleng­an olah ka­tram­pil­an ja­ga­ding pa­ke­lir­an, uga mi­nang­ka sra­na sa­ran­aning pa­sin­aon fi­lo­so­fi fal­sa­fah ja­ga­ding wa­yang, ji­wa ja­waning wong Ja­wa mak­na­ni lan ngi­ya­ki­ni wa­yang mi­nang­ka we­wa­yang­aning ngau­rip jro­ning cak­ra mang­gi­ling­an.

Kra­na sa­ke­hing an­dha­ran iku mau uga, pro­se­si ri­tu­al spi­ri­tu­al nung­gak ­se­mi ja­gad pe­dha­lang­an, ri­na­sa lu­wih trep lan pra­yo­ga ka­ja­ba di­mak­na­ni mi­nang­ka ke­dhunging ngil­mu ka­u­tam­an, uga sum­be­ring pi­wu­lang lu­hur lan su­ci. Lu­wih jib­aku ma­neh, pro­ses re­ge­ne­ra­si dha­lang sa­te­me­ne uga mi­nang­ka wu­jud nya­ta, upa­ya mu­rih te­tep lang­geng les­ta­ri­ning bu­da­ya, wa­ri­san le­lu­hu­ring bang­sa In­do­ne­sia kang en­dah edi pe­ni lan ba­nget adi­lu­hung. [solopos]Rate this post