Endhang Ulupi Ngimpi

Karya . Dikliping tanggal 16 Oktober 2018 dalam kategori Wayang & Pedhalangan

KACARITA kang ana Pertapan Yasarata, Begawan Jayawilapa kang wus kaduk sepuh, ingadhep putranipun Endang Ulupi. Kang den adhep didangu, apa sebabe dene polatan sajak beda kalawan padatan. Endang Palupi kang dhasar putri pertapan, sarta bocah nggunung nanging katon sulistya ing warna, yen cinandra rikmane ngandhan-andhan, irung mbangir, netrane andamar kanginan, asta anggendhewa pinenthang, driji mucuk eri, pangarasan nduren sajuring, lambe manggis karengat, alis nanggal sepisan, idep tumengeng tawang iku, enggal matur prasaja manut apa sing dialami jroning impen.

“Bapa Resi, kula wau dalu nyumpena.”

“Lha lehmu ngimpi , yah apa? tengah wengi, apa lingsir wengi tekane byar rahina ?”

“Anggen kula ngimpi, wayah lingsir ndalu meh byar rahina. Rumaos kula, kula dipun cakot sawer, ngantos medal getihe. Nanging sareng sawer niku ical, teka wonten priya sing baguuus, tanpa cacat. Kula dijawil, piyambake ngaken nama Raden Arjuna satriya panengahing Pandhawa. Kula lingsem, malah Raden Arjuna saya nyaket, blaka kalih kula, badhe ngepek bojo kula.”

“Wayah mangkono iku jeneng puspatajem, impen temen. Lha, wong iku arep ngepek bojo, apa kowe ya gelem ?”

Endhang Ulupi Ngimpi“Kula nggih purun, wong tiyange alus, bagus, merak ati. Dhuh bapa…? Kula nyuwun dipun padosaken tiyang punika. Manah kula sampun mboten kiyat, tansah katon-katonen mawon, bapa ?”

“We lha, anggonku ngupadi, banjur ana ngendi, titikane kepriye? Wong sing ngimpi kuwi kowe, lha aku bisa ora pana.”

“Raden Arjuna punika, alus, bagus, lembah manah, ngendikane klemak-klemek, rikmane digelung. Wonten impen mboten piyambak, nanging ditutake abdi sekawan. Sing tuwek ngaken nama Semar, sing tangane ceko Gareng, sing inggil nami Petruk, sing lemu nami Bagong. Nggih rama ? Enggal padoske.”

“We lha, bocah kuwi yen wus tekan mangsane, ora kena diselaki. E.. yoh, ndak pinangkani, mbokmenawa bisa ketemu, sarta bisa uga kuwi jodho dhaupmu. Awit kabeh iku wis dadi kersane Hyang Widi. Manungsa amung saderma nglakoni. Emban ? Jaganen momonganmu, aku nedya jengkar saka pertapan, ngupadi janma kang ana sajroning impen anakku Endang Ulupi.”

“O nggih sendika. Kalih kula titip, mang padoske impen kula.”

“Lha impenmu karo sapa ?”

“Nggih kalih sinten sing purun kalih kula, sang wiku.” Usule Limbuk ora digape. (Budi Susanto)-c

 


[1] Disalin dari karya Budi Susanto
[2] Pernah tersiar di surat kabar “Kedaulatan Rakyat” edisi Minggu 14 Oktober 2018

 

Rate this post