Bunaken – Gending Pinasti

Karya . Dikliping tanggal 8 Mei 2016 dalam kategori Arsip Puisi, Koran Lokal, Pikiran Rakyat

Bunaken 

Sora lambak beuki rosa
basa paneuteup kapeungpeunan saab laut
bas abasisir kapinding harieum beungeut
Iwal rasa nu parat nemus sagara
nyawang patamanan ‘na liliwatan
taman endah tempat lauk sukan-sukan
taman nu mo nyampak di saban sarakan
Manuk tingkalayang muru sayang.
rek nilemkeun sora ngareureuhkeun jangiang
sanggeus nohonan lalakon beurang
iwal reuntina saung-saung pangaluban
nu nyesakeun katineung ‘na cau turuyan
‘na goreng cau nu adumanis disambelan
katineung nu mo aya di saban pangulinan
Sora lambak tingielegur
basa kapal mungkur ngabeleseur
nyingraykeun riak nu tingborelak
nyingraykeun ingetan jeung cahaya marakbak
cahaya nu tingkaretip di tempat pelesir
awor jeung panggang seafood nu melenghir
najan molahna biheung sarua di saban basisir
(Sagara mah di mamana taya beda
Batu karang jukut laut jeung eusina
Ciciren anu mandiri saban tempat
dina ketak, dina kecap, dina adat)
Manado, Agustus 2014

Gending Pinasti

Aya galindeng sumerep ‘na kaleng-kaleng katalimbeng
sumanding jeung jentreng kacapi nu malih warni
pureutna ku bubututan, inangna ku sesemplekan
Aya haring nu dumeling dina heherang beling
nyamuni dina sari-sari purwakanti
petit dina susulingan, gedag dina gogoongan
Aya laras nu nitis dina gelas-gelas katambias
mapaes raehan nu nembres dina momones
heasna nyangsang ‘na ruas, getemna tagen ‘na angen
Aya geter nu nyalingker dina senar-senanr akar
marengan lagam nu ngalalana saba rumpaka
melodi meulit ‘na awi, sorana natrat ‘na kawat
Aya wiletan dina sarah nu bacacaran
ngalagena dina wirahma medrika
sakapeung ngangkleung ‘na dengkleung
atawa ngalingling ‘na ayun ambing
Aya sora gending ‘na peteng peuting
kidungna kidung panglurung
rajahna rajah pamunah
pangjurung mulang ka Maha wenang
Bandung, 7 Januari 2016

Etti Rochaeti Soetisna, tinggal di Bandung
Rujukan:
[1] Disalin dari karya Etti Rochaeti Soetisna
[2] Pernah tersiar di surat kabar “Pikiran Rakyat” edisi minggu 8 Mei 2016